Grundskola, 6-16 år

Enligt skollagen har alla barn skolplikt, vilket motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet. Skollagen anger också att utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper, färdigheter och den skolning i övrigt som behövs för att delta i samhällslivet.

Skolor i Herrljunga kommun

Förskoleklass

Förskoleklass är frivillig för föräldrar och barn, men obligatorisk för kommunen. 6-åringar kan välja förskoleklass eller att börja skolan.

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Fritidshem

Fritidshemmen tar emot barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmen kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.