Våra ordningsregler och förväntningar

Ordningsregler för Horsbyskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vi vill alla ha en trivsam skola/fritidshem, där var och en kan känna sig lugn och trygg. Därför måste alla hjälpas åt, ta ansvar, visa hänsyn och vara rädda om varandra.

Grundläggande regler

 • Respektera dig själv och ditt lärande!
 • Respektera andra och deras lärande!
 • Respektera skolans/fritidshemmets miljö!

Detta innebär att:

Vi ger oss själva och våra kamrater arbetsro så att vi får de bästa förutsättningarna att lära.

 • Vi engagerar oss i undervisningen och frågar om vi behöver hjälp.
 • Vi hjälper varandra – både under lektioner, raster och under fritidshemsvistelsen.
 • Vi använder inte våld, så som att slå, sparka eller ge smärtsamma grepp.
 • Vi använder ett vårdat språk och utsätter ingen för mobbning eller andra kränkningar.
 • Vi tar inte med föremål som kan skada oss själva eller andra.
 • Vi är rädda om vår miljö och förstör, skräpar ner och klottrar inte.
 • Vi cyklar inte på skolgården med privata cyklar under ordinarie verksamhet.
 • Vi tar inte med godis och tuggummi till skolan/fritidshemmet utan lärarens tillåtelse.
 • Vi lämnar inte skolans /fritidshemmets område utan tillåtelse.
 • Vi kastar inte snöboll.
 • Vi klättrar inte i träden.

Skolan/fritidshemmet ansvarar inte för värdesaker du har med dig.

Störningsmoment i undervisningen

Om du har med dig något som stör undervisningen eller en annan aktivitet på skolområdet under skoltid får lärare eller rektor omhänderta denna. Du får tillbaka den vid dagens slut.

”Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande” (Skollagen kap 5, § 7)

Vad händer om jag bryter mot ordningsreglerna?

Om du bryter mot våra ordningsregler under skoltid gäller följande:

1. Omedelbar tillsägelse

2. Samtal (enskilt eller i grupp) samt kontakt med vårdnadshavare.

3. Utvisning ur undervisningslokalen* för högst återstod en av ett undervisningspass.

4. Kvarsittning* - beslut om att en elev ska stanna kvar i skolan högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar.

5. Utredning om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvar ligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Åtgärder skall sedan vidtas för att få eleven att ändra sitt beteende.

6. Skriftlig varning - Efter en utredning får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder (skollagen 5 kap §§ 12-14) som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende.

*åtgärderna omfattar ej elever i förskoleklass.

Mobbning och kränkande behandling hanteras enligt skolans Likabehandlingsplan.

Fritidshemsvistelse

Om du bryter mot våra ordningsregler under fritidshemsvistelsen gäller följande:

1. Omedelbar tillsägelse

2. Samtal (enskilt eller i grupp)

3. Samtal med vårdnadshavare

4. Byte av aktivitet för att avbryta det negativa beteendet.

5. Utredning följt av systematiska åtgärder för att bryta beteendet och ge rätt stöd.

Förväntningar på oss som personal:

 • Att ge barnen de bästa förutsättningarna i sin kunskapsutveckling
 • Att ge omsorg, trygghet, bekräftelse och visa respekt
 • Att vi har en god kontakt med vårdnadshavarna

Förväntningar på dig som elev:

 • Att du alltid gör ditt bästa så att du är nöjd med dig själv och ditt arbete
 • Att du skapar en god arbetsro för dig själv och andra
 • Att du är rädd om dina och andras saker

Förväntningar på dig som vårdnadshavare:

För att ditt barn ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan är det viktigt

 • Att du stöttar och hjälper ditt barn
 • Att du har en god kontakt med verksamheten