Dispens vid slamtömning

Nedan följer information angående dispenser gällande slamtömning. Blanketter för ansökan och anmälan finns längst ner på sidan och vid ytterligare frågor gällande dispenser är du varmt välkommen att kontakta miljöenheten via kommunens växel.

Utsträckt tömningsintervall för slam

Tömningsintervallet för slam från en enskild avloppsanläggning kan efter tillståndsansökan förlängas till en gång vartannat år och då krävs att hushållets belastning är låg, t.ex. att det gäller ett fritidshus eller ett ensamhushåll. Har man en avloppsanläggning med endast bad-, disk- och tvättvatten så kan man beviljas ett utsträckt tömningsintervall på vart fjärde år. Viktigt att komma ihåg är att om fastighetsägare eller nyttjanderättshavare förändras så krävs en ny ansökan.

Uppehåll i slamtömning

Uppehåll i slamtömning kan efter ansökan medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Vid uppehåll gällande sluten tank krävs att avloppsanläggningen inte använts sedan senaste tömning.

Avgift

I enlighet med kommunens taxa kommer en avgift om 886(åttahundraåttiosex) kr tas ut för handläggningen av ärendet. Faktura skickas separat.