Färdigställandeskydd

När du ska bygga nytt eller bygga till något kan du behöva teckna ett färdigställandeskydd.

Ett färdigställandeskydd träder in om den anlitade entreprenören inte kan slutföra arbetena på grund av exempelvis konkurs. Dessutom ska det täcka kostnader som uppstår för att åtgärda fel som upptäcks i slutbesiktningen samt skador på byggnaden som har orsakats av sådana fel.

När behövs färdigställandeskydd?

Färdigställandeskydd behövs för:

  • Nybyggnad av småhus (en- och tvåbostadshus, fritidshus) inklusive komplementbyggnader.
  • Tillbyggnader med byggkostnader över 400 000 kr.
  • Inre anmälningspliktiga ändringar med byggkostnader över 400 000 kr.

Särskild bedömning

När det gäller tillbyggnader och inre anmälningspliktiga åtgärder med byggkostnader mellan 100 000 kr och 400 000 kr prövar bygg- och miljönämnden om det finns behov av sådan försäkring. Vid prövningen tas hänsyn till hur tekniskt komplicerad åtgärden är (hög/liten risk för allvarliga fel eller skador).

När det gäller små och enkla åtgärder kan bygg- och miljönämnden bedöma att det inte finns något behov av ett färdigställandeskydd.

OBS! Om det behövs ett färdigställandeskydd får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän försäkringar har uppvisats för bygg- och miljönämnden.

Vem ordnar färdigställandeskydd?

Det är byggherren själv som ansvarar för att det finns ett färdigställandeskydd.

Färdigställandeskydd tecknas eller ordnas i regel av entreprenören i form av en bankgaranti eller färdigställandeförsäkring. Byggherren ska dock se till att få bevis på det innan arbetena påbörjas.

För närvarande finns det ett antal större försäkringsgivare som erbjuder färdigställandeskydd.