Förhandsbesked

Ska du avstycka en fastighet för nybyggnation, eller om du är osäker på om du kan få bygglov finns det möjlighet att få ett förhandsbesked av bygg- och miljönämnden, till exempel för att få bygga ett bostadshus på en tomtplats utanför detaljplan.

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked innebär att man före en omfattande projektering kan få ett bindande besked att en viss byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på en viss plats.

Vad ska ansökan om förhandsbesked innehålla?

  • Karta med redovisning av föreslaget läge för byggnaden och vid ny tomtplats även denna.
  • Enkel beskrivning av hur tomtplatsen ska användas: husplacering, eventuell djurhållning, tillfartsväg, avloppsanläggning, vattenbrunn med mera.
  • Redovisning av hur VA-frågan kommer att lösas.
  • Gärna skisser på byggnaden.
  • Vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp kontakta Herrljunga Vatten. Vid enskild anläggning krävs tillstånd enligt Miljöbalken. Information om enskilda avlopp kan du få från bygg- och miljöförvaltningens miljöenhet.

Så handläggs frågan om förhandsbesked

Bygg- och miljförvaltningen gör en lämplighetsbedömning utifrån riktlinjerna i översiktsplanen, lagstiftning, tekniska frågor med mera. Sedan skickas ärendet för yttrande till miljöenheten och till berörda grannar.

I vissa fall skickas ärendet även till Trafikverket, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och andra berörda myndigheter för yttrande. Därefter tas ett förslag till beslut fram av bygg- och miljöförvaltningen. Slutligen fattas ett beslut om förhandsbesked av bygg- och miljönämnden.

Ett positivt förhandsbesked är bindande för bygg- och miljönämnden i två år. Lämnar du in bygglovansökan under denna tid och uppfyller eventuella villkor i förhandsbeskedet och lagkraven i övrigt ska bygglov beviljas.

För ett förhandsbesked tas en avgift ut enligt gällande taxa.