Buller

Buller är en vanligt förekommande miljöstörning som påverkar vår hälsa och livskvalitet. Hur mycket bullret stör oss beror på vad som orsakar det, vilken styrka och frekvens det har samt i vilket sammanhang vi utsätts för det. Vanliga orsaker till bullerstörningar är till exempel ljud från trafik, industrier, grannar, konserter med mera.

Störs du av buller i din bostad?

Vänd dig i fösta hand till den som orsakar bullret eller till din fastighetsägare. Om problemet inte går att lösa den vägen kan du vända dig till miljöenheten. Vi kan i så fall komma ut och göra en indikerande bullermätning för att se om det finns risk att bullernivåerna är för höga och eventuellt fatta beslut om vidare utredningar eller åtgärder.

I folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns riktvärden som tillämpas vid bedömningen om bullret utgör en olägenhet för hälsan.