Bostäder Kv Tallen

Underättelse, GRANSKNING, Detaljplan för Kv. Tallen, Herrljunga kommun.

översikt tallen

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-15 §134 att uppmana bygg-och miljönämnden att upprätta detaljplan för Kv Tallen. Bygg- och miljönämnden har 2016-08-31 §39 uppdragit åt Bygg-och miljöförvaltningen att §§påbörja planarbetet.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus på Tallen 4 och förtäta kvarteret som ligger centralt beläget nära järnvägsstationen.

Genom planändringen skapas förutsättningar för ett tillskott av bostäder i Herrljunga tätort i linje med utvecklingsplanens målsättning att öka antalet invånare.

Aktuellt planområde utgörs idag till övervägande del av parkeringsplats samt en återvinningsstation som föreslås flyttas till ny plats.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2018-12-20 – 2019-02-01.

Granskningen sker nu under tiden 2 december – 6 januari 2020 (enligt PBL 5:18)

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, receptionen i Herrljunga kommunhus samt nedan.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83.

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 6 januari 2020 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: bygg@admin.herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt

För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se