Bostäder Kv Tallen

ANTAGANDE, Detaljplan för Kv. Tallen, Herrljunga kommun.

översikt tallen

Plan-och byggenheten har upprättat ett granskningsutlåtande angående rubricerad detaljplan. Bygg och miljönämnden föreslås nu godkänna revideringarna och anta detaljplanen.

Bygg och miljönämnden beräknas ta upp ärendet för antagande vid möte 2020-02-26

Herrljunga 2020-02-17

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt

För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se