Bostäder Kv Tallen

Samråd Detaljplan för Kv. Tallen, Herrljunga kommun.

översikt tallen

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-15 §134 att uppmana bygg-och miljönämnden att upprätta detaljplan för Kv Tallen. Bygg- och miljönämnden har 2016-08-31 §39 uppdragit åt Bygg-och miljöförvaltningen att påbörja planarbetet.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus på Tallen 4 och förtäta kvarteret som ligger centralt beläget nära järnvägsstationen.

Genom planändringen skapas förutsättningar för ett tillskott av bostäder i Herrljunga tätort i linje med utvecklingsplanens målsättning att öka antalet invånare.

Aktuellt planområde utgörs idag till övervägande del parkeringsplats samt en återvinningsstation som föreslås flyttas till ny plats.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslag till detaljplan.

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, receptionen i Herrljunga kommunhus samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.selänk till annan webbplats under Bo, bygga och miljö/samhällsplanering/detaljplaner.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83.

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 1 februari 2019 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: bygg@admin.herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt

För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se