Bostäder vid Kv Lyckan

Detaljplan för Kv. Lyckan, Herrljunga kommun.

översikt tallen

Bygg- och miljönämnden beslutade 2015-02-15 §223 att upprätta detaljplan för Kv Lyckan.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett flerbostadshus och förtäta kvarteret som ligger centralt beläget nära järnvägsstationen.

Genom planändringen skapas förutsättningar för ett tillskott av bostäder i Herrljunga tätort i linje med utvecklingsplanens målsättning att öka antalet invånare.

Aktuellt planområde utgörs idag till övervägande del av en stor gräsmatta samt en tillfällig förskola som föreslås flyttas till ny plats.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83.

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt

För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se