Bostäder vid Kv Lyckan

SAMRÅD, Detaljplan för Kv. Lyckan, Herrljunga kommun.

översikt tallen

Bygg- och miljönämnden har 2015-02-04 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja detaljplanearbete över del av Herrljunga 6:3 (kv Lyckan) för att skapa möjlighet för bostäder.

Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder samt förskola i Herrljunga tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun.

Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort med närhet till såväl service och kollektivtrafik, som grönområde och rekreation. Här skapas möjligheten till en varierad bebyggelse i olika upplåtelseformer samt förskola.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till detaljplan.

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, Receptionen i Herrljunga kommunhus samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.selänk till annan webbplats. Bo, bygga och miljö/samhällsplanering/detaljplaner/pågående detaljplaner

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 10 januari 2020 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga
Mail: bygg@admin.herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se