Bostäder vid Kv Lyckan

Granskning, Detaljplan för Kv. Lyckan, Herrljunga kommun.

översikt tallen

Underrättelse

Detaljplan för Bostäder vid KV. Lyckan, Herrljunga kommun

Bygg- och miljönämnden har 2015-02-04 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja detaljplanearbete över del av Herrljunga 6:3 (kv Lyckan) för att skapa möjlighet för bostäder.

Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder samt förskola i Herrljunga tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun.

Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort med närhet till såväl service och kollektivtrafik, som grönområde och rekreation. Här skapas möjligheten till en varierad bebyggelse i olika upplåtelseformer samt förskola och besöksanläggning.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2019-11-26 – 2020-01-10.

Granskningen sker nu under tiden 4 april – 24 april 2020 (enligt PBL 5:18)

Granskningshandlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.selänk till annan webbplats.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av: Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83

Synpunkter från samråd har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 24 april 2020 till:

Mail: bygg@admin.herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se