Hagens

Antagande, Detaljplan, Herrljunga 6:3 del av Hagen, Herrljunga kommun.

Översikt hagens

Överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut §51 2019-10-02 att anta Detaljplan för del av Herrljunga 6:3, Hagen

Ärendet hanteras nu av Mark- och miljödomstolen.

Härmed tillkännages att Bygg- och miljönämnden i Herrljunga den 2 oktober 2019, §51 , antagit ”Detaljplan för del av Herrljunga 6:3, Hagen”.

Beslutet får överklagas hos mark- och miljödomstolen inom tre veckor räknat från den 2019-10-04, då antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla. Sista dag för överklagan är 2019-10-25.

Ytterligare in formation om detaljplanen lämnas av: Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83.

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: bygg@admin.herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se