Hagens

Samråd, Detaljplan för Del av Herrljunga 6:3 och del av Hagen 15), Herrljunga kommun.

Översikt hagens

Socialnämnden har 2017-11-28 i skrivelse till kommunstyrelsen ansökt om planbesked att påbörja detaljplanearbete över del av Herrljunga 6:3 och del av Hagen 15 för att skapa möjlighet för demensboende.

Kommunstyrelsen har 2018-01-22 §9 uppdragit Bygg- och miljönämnden att påbörja detaljplanearbete över del av Herrljunga 6:3 för att skapa möjlighet för byggnation av demensboende.

Kommunstyrelsen har även 2018-09-24 §152 uppdragit åt Bygg- och miljönämnden att påbörja detaljplanearbete över del av Herrljunga 6:3 för att skapa möjlighet för bostäder.

Detaljplanens syfte är därför att pröva möjligheten till ny bebyggelse av demensboende på del av fastigheten Herrljunga 6:3 och del av Hagen 15. I områdets östra del, på del av fastigheten Herrljunga 6:3, möjliggörs ca 25 nya bostäder i form av mindre flerbostadshus, radhus, parhus och/eller kedjehus samt förskola.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till detaljplan.

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, Receptionen i Herrljunga kommunhus samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.selänk till annan webbplats.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83.

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 5 december 2018 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: bygg@admin.herrljunga.se