Horsby Etapp 2

Granskning, Detaljplan för Horsby Etapp 2, Herrljunga kommun.

Horsby etapp 2

Underrättelse

Detaljplan för Horsby Etapp 2, Herrljunga kommun.

Planens syfte är att medge byggnation av bostäder dels som markbostäder i form av villor, radhus och kedjehus, dels som tvåvånings flerbostadshus samt möjliggöra förskola. Aktuellt planområde utgörs idag till övervägande del av skog i direkt anslutning till Horsby etapp 1.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2018-12-12 – 2019-01-28.

Granskningen har skett under tiden 17 maj – 4 juni 2019 (enligt PBL 5:18)

Plan-och byggenheten har upprättat ett Granskningsutlåtande angående rubricerad detaljplan. Granskningsutlåtandet för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.selänk till annan webbplats. under Bo, bygga och miljö – samhällsplanering - detaljplaner

Bygg och miljönämnden föreslås nu godkänna revideringarna och anta detaljplanen.

Bygg och miljönämnden beräknas ta upp ärendet för antagande vid möte 2019-10-02

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av: Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83

Synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 4 juni 2019 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: bygg@admin.herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt

För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se