Industriområde, Vreta 13:1 m.fl.

Kvarter Mimer

Underrättelse, Detaljplan Industriområde, Vreta 13:1 m.fl. Herrljunga kommun.

Granskning

Planområdet ligger norr om Herrljunga centralort i anslutning till ett befintligt industriområde i väster. Planområdets yta är cirka 79 000 kvadratmeter. Syftet med planen är att i enighet med Plan- och bygglagen (2010:900) pröva möjligheten att tillskapa ett nytt område för industri och verksamheter i anslutning till Ölltorps industriområde.

Genom planförslaget skapas förutsättningar för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Herrljunga tätort och förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2019-06-13 – 2019-07-19.
Granskningen sker nu under tiden 22 oktober – 6 november 2019 (enligt PBL 5:18)

Granskningshandlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.se.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av: Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83

Synpunkter från samråd har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 6 november 2019 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga
Mail: bygg@admin.herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se