Industriområde, Vreta 13:1 m.fl.

Kvarter Mimer

Detaljplan Industriområde, Vreta 13:1 m.fl. Herrljunga kommun.

Samråd
Detaljplan Industriområde, Vreta 13:1 m.fl. Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-18 §58 att uppmana bygg-och miljönämnden att upprätta detaljplan för Vreta 13:1 m.fl.

Bygg- och miljönämnden har 2019-03-27 §24 uppdragit åt Bygg-och miljöförvaltningen att påbörja planarbetet.

Planområdet ligger norr om Herrljunga centralort i anslutning till ett befintligt industriområde i väster. Planområdets yta är cirka 79 000 kvadratmeter. Syftet med planen är att i enighet med Plan- och bygglagen (2010:900) pröva möjligheten att tillskapa ett nytt område för industri och verksamheter i anslutning till Ölltorps industriområde.

Genom planförslaget skapas förutsättningar för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Herrljunga tätort och förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till detaljplan.

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, Receptionen i Herrljunga kommunhus samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.selänk till annan webbplats.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av: Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 19 juli 2019 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga
Mail: bygg@admin.herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se