Sämsholm 2:1 mfl

Kvarter Mimer

Detaljplan för Sämsholm 2:1 mfl. Herrljunga kommun.

Samråd

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-20 §209 att uppmana bygg-och miljönämnden att upprätta detaljplan för del av Sämsholm 2:1mfl. Herrljunga kommun. Bygg- och miljönämnden har 2018-01-31 §5 uppdragit åt Bygg-och miljöförvaltningen att påbörja planarbetet.

Planen syftar till att pröva områdets lämplighet för ökad exploatering i form av tillbyggnad och nybyggnation i ett av kommunens utpekade LIS-områden. (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) Vidare syftar planen till att möjliggöra en förbättrad avloppsituation i området.

Planområdet ligger vid Sämsjöns östra strand och består av fastigheten Sämsholm 2:1, 2:17, 2:10 samt 2:18. Området omfattar ca 26 ha.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslag till detaljplan.

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, receptionen i Herrljunga kommunhus samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.selänk till annan webbplats under Bo, bygga och miljö/samhällsplanering/detaljplaner.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83.

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 19 april 2019 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: bygg@admin.herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se