Sämsholm 2:1 mfl

Kvarter Mimer

Antagande, Detaljplan för Sämsholm 2:1 mfl. Herrljunga kommun.

Plan-och byggenheten har upprättat ett Granskningsutlåtande angående rubricerad detaljplan.

Bygg och miljönämnden föreslås nu godkänna revideringarna och anta detaljplanen.

Bygg och miljönämnden beräknas ta upp ärendet för antagande vid möte 2020-06-03

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se