Vinterväghållning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator samt gång- och cykelvägar på det kommunala vägnätet. 

Utförandeentreprenör är Per´s Maskinservice AB.

enskilda vägar och på Trafikverkets vägar gäller andra förutsättningar för vinterväghållning.

Vinterberedskap 15 november - 31 mars

Under perioden 15 november - 31 mars har Herrljunga kommun vinterberedskap på kommunens gator samt gång- och cykelvägar/banor.

Vinterberedskap innebär att:

  • Gång- och cykelvägar/banor samt torgytor snöröjs när snödjupet överstiger 4 cm.
  • Gator och parkeringsplatser snöröjs när snödjupet överstiger 6 cm.
  • Sandning/halkbekämpning utförs vid halka. Eftersom inte alla gång- och cykelvägar/banor kan snöröjas samtidigt får vissa vänta lite längre än andra.

Tidsmässiga förutsättningar

Väder- och tidsmässiga förutsättningar (till exempel pågående snöfall) avgör de exakta förutsättningarna, men grundreglerna att utgå ifrån:

  • Tid från start till färdigt arbete, halkbekämpning: 4 tim
  • Tid från start till färdigt arbete, snöröjning körbanor: 10 tim
  • Tid från start till färdigt arbete, snöröjning gång- och cykelbanor samt torgytor: 6 tim
  • För att göra det möjligt att snöröja ska fastighetsägare se till så att ingen växtlighet hänger ut över trottoarer, gator eller GC-banor annars kommer inte den ytan att kunna snöröjas.
  • Det samma gäller parkerade bilar och liknande på gatumark, vid hinder i vägen för snöröjning leder det till att gatan inte kan röjas helt och hållet.
  • Vid snöröjning på gatumark är det ofrånkomligt att plogvallar mot fastigheter bildas, borttagning av dessa ingår inte i kommunens ansvar utan är varje enskild fastighetsägares ansvar.


Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktuppgifter vid problem på  gator och vägar där kommunen är väghållare


Brådskande problem
Per´s Maskinservice AB      

Vardagar 06.00-18.00
Tfn: 070-560 83 04


Felanmälan/ ej brådskande problem

Gör en felanmälan hos kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Växel Herrljunga kommun
Tfn: 0513-170 00


 Större allmänna vägar - Trafikverkets ansvar

Trafikverket har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet.
Regler för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skiljer sig från reglerna på det kommunala vägnätet.

Trafikverkets felanmälan

För anmälan av fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd.

0771-921921 (öppet dygnet runt).