Dela

Elev 6-16 år

Förskoleklass
Förskoleklass är frivillig för föräldrar och barn, men obligatorisk för kommunen. 6-åringar kan välja förskoleklass eller att börja skolan.

Förskoleklassen har samma läroplan som övriga grundskolan, Lgr 11. Barnen går 15 timmar i veckan. Verksamheten, som är avgiftsfri, förenar förskolans och skolans metodiska och pedagogiska traditioner.

Familjen kan önska att barnen ska gå vid en annan skola i kommunen än den anvisade. Det tillgodoses i mån av plats, om det inte medför betydande problem. När det gäller ev skolskjuts vid val av annan skola, se kommunens skolskjutsregler.

Grundskola
Enligt skollagen har alla barn skolplikt, vilket motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet.

Skollagen anger också att utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper, färdigheter och den skolning i övrigt som behövs för att delta i samhällslivet. Undervisningen i grundskolan styrs av skollag, skolförordning, läroplan, kursplaner och timplaner. Den läroplan grundskolan styrs av, Lgr 11, är gemensam för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Grundsärskola
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning. Utbildningsen styrs av Läroplan för grundsärskolan 2011.

Fritidshem
Fritidshemmen tar emot barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fritidshemmen kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. De ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmen främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är ofta samordnat med grundskolan när det gäller personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Fritidshemmen styrs av gemensam läroplan, Lgr 11, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemme samt särskilda allmänna råd.

Uppdaterad av Erik Thaning, 2016-11-10, Sidansvarig: Bodil Jivegard
Kontakt

Bildningschef
Bodil Jivegård
0513-174 02
Fax: 0513-171 33
bodil.jivegard
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats