Dela

Bygglov

Läs Boverkets broschyr om bygglov här

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?PDF

Bygglov behövs alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av byggnaden.

Vad prövas i bygglovet?

När du söker bygglov prövas placeringen av en byggnad eller anläggning samt utformningen av den. Däremot tittar man inte på byggnadens eller anläggningens tekniska egenskaper. Det kontrolleras i en särskild process som inleds med bygganmälan.

När behövs bygglov?

Om du behöver bygglov varierar beroende på om du bor i tätort eller i glesbygd. Utanför detaljplanen kan bygg- och miljönämnden besluta om ett förhandsbesked för placeringen. Ett positivt förhandsbesked innebär en garanti under två år att bygglovsansökan kommer att beviljas. Du kan alltid fråga bygg- och miljöförvaltningen om vad som gäller för din fastighet.

Bygglov behövs för att:

 • Uppföra byggnader och anläggningar.
 • Göra tillbyggnader.
 • Använda byggnader för annat ändamål (till exempel jordbrukets ekonomibyggnader).
 • Göra ändringar som innebär att det inreds ytterligare bostad/lokal.

Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för att:

 • Avsevärt påverka en byggnads yttre.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
 • Uppföra, bygga till eller väsentligt ändra ekonomibyggnader.

Bygglov behövs inte för att:
Med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom3,6 meterfrån bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken tillsammans med andra skärmtak, som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov, inte täcker en större area än 15,0 kvm och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

I omedelbar närhet av bostadshuset uppföra komplementbyggnader som: a) tillsammans med andra komplementbyggnader, som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov, inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvm och. b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 metersamt. c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

De grannar som berörs kan medge att mur/plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov.

Tänk på att friggebodar inte längre är undantagna från kraven mot brandspridning. Friggebodar som står mindre än fyra meter från bostadslägenheter i småhus, ska avskiljas från dessa så att spridning av brand till eller från friggeboden förhindras i minst 30 minuter.

Är din fastighet belastad med servitut, ledningsrätt eller u-område?
I så fall får inte plank, mur, friggebodar, pool eller liknande uppföras inom detta område.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Situationsplan i skala 1:500. På kartan redovisas placeringen av byggnaden eller byggnaderna, byggnadens yttermått, avstånd till fastighetsgränser, plushöjder på färdigt golv eller sockel.
 • Vid nybyggnation en markplaneringsritning i skala 1:200 som redovisar plushöjder på mark, ev slänter, tillfartsväg, gångvägar med plushöjder samt biluppställning.
 • Fasadritningar samt planritningar och sektioner i skala 1:100. På fasadritningarna ska marklinjer ritas. Befintlig marklinje ska vara streckad och ny marklinje heldragen.
 • Ansökningsblanketter finns under självservice till höger och på bygg- och miljöförvaltningen.

Vilket kartmaterial ska användas som underlag för situationsplan?

 • Nybyggnadskarta vid nybyggnation

Kartorna för nybyggnation beställs genom en mätkonsult som gör en grundkarta. Gäller byggnationen tillbyggnad eller nybyggnad av mindre storlek så behövs en så kallad situationsplan. Underlag för denna kan erhållas hos plan- och byggenheten, tfn. 0513-171 83.

OBS! Ovanstående handlingar och ansökan/anmälan skall skickas i två exemplar till:
Bygg- och miljöförvaltningen Box 201 524 23 Herrljunga

Hur handläggs bygglovsansökan?

När fullständiga handlingar har kommit in, skickas bygglovsansökan på remiss till berörda parter. Om ansökan inte avviker från detaljplanen eller innebär mindre avvikelser från detaljplanen kan beslut om bygglov ske genom delegation. Vid större projekt eller där bygglov inte kan beviljas förs ärendet upp till bygg- och miljönämnden för beslut.

En avgift tas ut för bygglovet enligt en särskild taxa. Även för ett positivt förhandsbesked tas en avgift ut.

Hur länge gäller bygglovet?

Bygglovet gäller i två år från det datum då beslutet fattades. Det betyder att bygget måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från beslutsdatumet.

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-05-17, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Bygglovingenjör
Jan Jonsson
0513-171 81
jan.jonsson
@admin.herrljunga.se

Plan- och byggenheten
Lena-Britt Björklund
0513-171 83
lena-britt.bjorklund
@admin.herrljunga.se

Länk till
Bygg- och miljönämnd

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats