Dela

Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt dokument som anger vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda fastigheterna i planområdet till.

Detaljplanen består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförande-beskrivning. Den upprättas av kommunen i samråd med fastighetsägare och andra berörda. Detaljplanen utgör underlag för bygg- mark- och rivningslov och den ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. För bygg- mark- och rivningslov inom områden som saknar detaljplan görs först en bedömning utifrån plan- och bygglagen samt annan lagstiftning.

Innan systemet med detaljplaner infördes 1987 användes stads- byggnads- och avstyckningsplaner för att reglera markanvändningen. I Herrljunga finns flera sådana planer. Dessa gäller som detaljplan tills de upphävs eller ersätts med en ny detaljplan.

Den 1 januari 2015 förändras processen för att ta fram en detaljplan. Intentionerna med förändringarna är att planprocessen ska bli effektivare.
Två olika förfaranden kan användas, standardförfarande och utökat förfarande.

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-05-17, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats