Dela

Översiktsplan Herrljunga kommun

Vad är en översiktsplan?

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska kommunen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Syftet med översiktsplaneringen är att skapa en hållbar samhällsutveckling. I översiktsplanen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden, synen på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur man avser att tillgodose de redovisade riksintressena.

Översiktsplanen är en överenskommelse mellan staten och kommunen om hur dessa frågor ska behandlas. Planens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet.
Miljöbalkens regler syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta den väl.

Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen skyldighet att delta i samhällsplaneringen. Socialtjänstens deltagande ska bygga på nämndens sociala erfarenheter. Socialtjänsten ska också verka föra att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir tillgängliga för alla. Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn, ungdom, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd.  

Herrljunga kommuns översiktsplan

Herrljunga kommun har valt att låta sin översiktsplan omfatta mer än vad plan- och bygglagen kräver. Kommunens översiktsplan är ett samordningsinstrument för samtliga kommunala program och planer, där antagna mål, strategier och rekommendationer återfinns. Planering för verksamheter och fysisk miljö vägs samman i kommunens övergripande dokument, översiktsplanen. Planen innehåller en gemensam "framtidsbild" av Herrljunga kommuns fysiska miljö och struktur med en "tidshorisont" på 10-15 år.

Planen ger underlag för kommunala beslut men är också ett viktigt underlag för externa beslutsfattare, till exempel Länsstyrelsen, Vägverket och Västra Götalandsregionen. En översiktsplan antas av kommunfullmäktige men är inte juridiskt bindande. Översiktsplanen är också  en kunskapskälla för kommuninvånare och blivande kommuninvånare, verksamma i kommunen, förtroendevalda, kommunens anställda och externa aktörer

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2016-06-01, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Strategisk planering
Janna Petersson
0513-171 13
janna.petersson
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats