Dela

Folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet
Folkhälsopolitiska rådet är ett politiskt sammansatt samverkansforum för kontakt och samråd där fokus ligger på dialog och samverkan. Rådet är ett politiskt tillsatt organ som är rådgivande i hälsofrämjande, förebyggande samt brottsförebyggande frågor.
Rådet har också som uppgift att föra in folkhälsoarbetet som en naturlig del i den löpande verksamheten, där varje nämnd genom respektive facknämndsprogram skapar förutsättningar för en god hälsa hos kommuninvånarna, bl a genom samverkan med andra aktörer i samhället t ex frivilligorganisationer.

Folkhälsopolitiska rådets ledamöter är:

Ordinarie

Johnny Carlsson                   ordf. kommunstyrelsen
Lennart Ottosson                  ordf. socialnämnden
Hans Malmquist                    ordf. bygg- och miljönämnden
Börje Aronsson                     ordf. tekniska nämnden
Ingemar Kihlström                ordf. bildningsnämnden

Ersättare

Christina Abrahamsson          vice ordf. kommunstyrelsen
Andreas Johansson               vice ordf. socialnämnden
Jarl Barkenfelt                      vice ordf. bygg- och miljönämnden
Osborn Eklund                      vice ordf. tekniska nämnden
Robert Andersson                 vice ordf. bildningsnämnden
 
Rådets uppgift
Förutom kommunens inriktningsmål är planer, program och policys på global, nationell, regional och lokal nivå som rör områdena folkhälsa, trygghet och säkerhet vägledande alternativt styrande.
 
Rådet ska:
Ø  ha uppföljningsansvar enligt vägledande och styrande planer, program och policys.
Ø  arbeta fram årlig verksamhetsplan som följs i en årlig verksamhetsberättelse.
Ø  sprida kunskap och vara ett stöd åt andra verksamhetsområden utanför rådet.
Ø  initiera, leda, styra, följa upp och utvärdera vidtagna insatser och projekt.
Ø  tillgodose behov av aktuell information och utbildning för rådets ordinarie och adjungerade ledamöter.
Ø  kontinuerligt följa och analysera folkhälsoutvecklingen bland kommunens invånare.
Ø  medverka till att beslut som fattas i kommunens nämnder och styrelser konsekvensbeskrivs ur ett folkhälso-, trygghets- och säkerhetsperspektiv.
Ø  medverka till att kommunen gör välfärdsbokslut.
Ø  samverka med trafiksäkerhetsrådet.

ReglementePDF

VerksamhetsberättelsePDF

VerksamhetsplanPDF

Välfärdsbokslut 2007PDF

Välfärdsbokslut 2008PDF

Välfärdsbokslut 2009PDF

Välfärdsbokslut 2010PDF

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-05-09, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Ordförande
Johnny Carlsson
0513-171 10
johnny.carlsson@admin.herrljunga.se

Folkhälsosamordnare
Viveca Lundahl
0513-171 30
viveca.lundahl@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats