Dela

Etableringsprocessen

Efter beslut om uppehållstillstånd och kommunplacering så påbörjas etableringsprocessen. Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan. Men alla som har fått uppehållstillstånd har inte rätt till en etableringsplan. De som inte får någon plan är:

  •  De som har ett arbete på heltid
  •  De som går på gymnasiet
  •  De som är över 65 år
  •  De som är funktionshindrade eller är så sjuka att de inte kan arbeta alls.

En etableringsplan är personlig och ska utgå från personens behov och förutsättningar. Etableringsplan ska innehålla olika aktiviteter som ska stödja den nyanlände på vägen till arbete. Vilka aktiviteter planen innehåller beror på den nyanländes behov, men den ska minst bestå av SFI, arbetsförberedande insatser, till exempel praktik, validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter, och samhällsorientering som syftar till att ge grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Utgångspunkten är att aktiviteterna i etableringsplanen ska vara på heltid, vilket innebär 40 timmar i veckan. En etableringsplan löper vanligtvis i maximalt 24 månader.

SFI (svenska för invandrare)

Rätt att delta i utbildning i SFI har den som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till. Rättigheten gäller för den som är bosatt i Sverige, från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 16 år. Ingen övre åldersgräns definieras i skollagen.

Det är hemkommunen som är skyldig att erbjuda SFI för den som har rätt att delta. Till hemkommunen räknas den kommun som personen är folkbokförd i. SFI ska finnas tillgänglig så snart som möjligt och kunna påbörjas inom tre månader om det inte finns särskilda skäl. För personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser ska kommunen aktivt verka för att de ska kunna påbörja SFI inom en månad från det att de anmält sig till utbildningen.

Om en elev har antagits till en kurs har hen också rätt att fullfölja kursen. Studierna kan dock upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredställande framsteg. Huvudmannen, det vill säga kommunen eller skolan, beslutar om detta. Finns det särskilda skäl ska det dock finnas möjlighet för eleven att återuppta studierna.

Barn som har fått uppehållstillstånd har samma rätt till skolgång som barn boende i Sverige.

Praktik

I etableringsplanen ska det framgå om praktik anses som en lämplig väg fram till arbete.

Om en person efter etableringsperioden fortfarande inte har en sysselsättning så är det upp till socialtjänsten att utreda om praktik är en lämplig väg till självförsörjning.

Arbete

Den som är nyanländ ska få stöd och hjälp genom etableringsplanen att få arbete. Det är det yttersta målet för alla nyanlända.

Olika kompetenshöjande insatser ska genomföras under etableringsperioden och även efter om personen inte har fått en anställning.

Ekonomi

Den som är ny i Sverige kan ha rätt till etableringsersättning. Etableringsersättningen får den som har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Om man har barn kan man också få etableringstillägg. Den som bor ensam i en egen bostad och är folkbokförd där kan få bostadsersättning.

Det är Försäkringskassan som beslutar och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Den som har barn som bor hemma kan ha rätt till etableringstillägg. Hur mycket etableringstillägg som betalas ut beror på antalet barn och barnens ålder. Den sökande får 800 kr/månad för varje barn som inte har fyllt 11 år och 1500 kronor/månad för varje barn som har fyllt 11 år. Etableringstillägg kan betalas ut för maximalt tre barn.

Etableringsersättning utgår inte om en person uppbär:

• sjuk- eller aktivitetsersättning
• sjukpenning
• rehabiliteringspenning
• havandeskapspenning
• föräldrapenning
• tillfällig föräldrapenning
• arbetsskadelivränta
• närståendepenning
• smittbärarpenning
• sjuklön

Det går inte att få rätt till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) under tiden etableringsersättning utgår.

Etableringsersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning den nyanlända deltar i etableringsplanen. Vid deltagande på heltid ligger ersättningen på 308 kr per dag, fem dagar i veckan.

Sjukvård

Efter beslut om uppehållstillstånd har den berörda samma rättigheter och skyldigheter som andra personer folkbokförda och boende i Sverige har, vilket också gäller sjukvård. Barn har samma rättigheter till sjukvård som barn boende i Sverige.

Efter etableringsfasen

Om en person efter 24 månader fortfarande inte har ett arbete eller annan inkomst, så kommer etableringsplanen att avslutas och hen hanteras som alla boende i Sverige. Om personen inte kan försörja sig själv så är det socialtjänsten och ekonomiskt bistånd som finns som alternativ. Det är då socialtjänstens ansvar att arbeta med integrationen och arbetsförmedlingen ska fortsätta stötta personen för att få en anställning.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-05-10, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats