Dela

Vem ansvarar för vad?

Asylprocess

De flesta söker asyl efter att de rest in i Sverige. De vänder sig då direkt till någon av Migrationsverkets ansökningsenheter som finns i Norrköping, Stockholm (Solna och Märsta), Göteborg och Malmö. Den som söker asyl ska berätta vem hen är och hur hen rest till Sverige. Hen får dessutom lämna fingeravtryck. Inledningsvis bedömer Migrationsverket om det är Sverige eller något annat land som ska ansvara för asylprövningen. Om hen ska få sin asylansökan prövad i Sverige ska hen redogöra för varför hen behöver asyl i Sverige. Den asylsökande erbjuds en tolk och juridisk hjälp av ett offentligt biträde om det behövs. Under väntetiden erbjuder Migrationsverket den sökande någonstans att bo. Den asylsökande kan också välja att ordna sitt boende själv till exempel hos vänner eller släktingar.

Barn som kommer till Sverige tillsammans med sina vårdnadshavare eller andra närstående har samma rättigheter som barn boende i Sverige rörande bland annat sjukvård, tandvård och skolgång.

Om det rör sig om ett ensamkommande barn så ansvarar kommunen för denne och barnet placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende (HVB-hem). Dessa barn har samma rättigheter som barn som är boende i Sverige.

Sjukvård under asyltiden

Alla asylsökande ska få möjlighet eller erbjudande om att genomgå en hälsoundersökning när de kommit till Sverige. Landstingen ska kontakta den asylsökande för att boka in en hälsoundersökning.

Den som ansöker om asyl har under asylprocessen rätt till akut sjuk- och tandvård, alltså vård som inte kan vänta. Det är landstinget i det län som personen är boende i som beslutar om vilken vård en asylsökande kan få. Asylsökande har även rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård enligt smittskyddslagen.

Utbildning under asyltiden

Under asyltiden finns möjlighet att ta del av språkintroduktion som innebär en viss utbildning i det svenska språket men även en kort samhällsorientering. I dagsläget bedrivs denna undervisning av civilsamhället genom bland annat studieförbund, vilket innebär att det ser väldigt olika ut beroende på vart i landet personen befinner sig. Regeringen har tillskjutit medel för att kunna genomföra denna satsning. Språkintroduktionen under asyltiden är frivillig och inte kopplad till någon ersättning.

Barn och ungdomar som kommer till Sverige har samma rätt till skolgång som barn som bor i Sverige.

Praktik

De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser runt om i Sverige. Innan praktiken påbörjas ska ett avtal skrivas mellan praktikplatsen och Migrationsverket. I avtalet framgår vilka villkor som gäller för praktiken. Avtalstiden kan vara max tre månader i taget och praktiken får som längst pågå i sammanlagt sex månader på samma arbetsplats. Det behövs tecknas ett nytt avtal med Migrationsverket om praktiktiden ska förlängas. En asylsökande som gör praktik kan inte få ersättning av praktikplatsen. Uppsägning i förtid av avtal ska göras skriftligen.

Den arbetsgivare som vill erbjuda en praktikplats tar lättast kontakt med föreståndaren på asylboendet eller de som erbjuder språkintroduktion för de asylsökande. På flera asylboenden har också de asylsökande själva organiserat sig och kartlagt vilka yrkeserfarenheter och utbildningar som de boende har. Praktikavtalet med Migrationsverket täcker också den asylsökandes försäkring när hen är på en arbetsplats. Arbetsgivare kan också vända sig till Arbetsförmedlingen som kan hjälpa till att hitta en person som fått uppehållstillstånd och som kan behöva den praktikplats som kan erbjudas.

Arbete

Asylsökande kan ha möjlighet att arbeta under asylprocessen. För att få göra detta så måste hen ha ett så kallat undantag från skyldigheten att ha ett arbetstillstånd (AT-UND). Migrationsverket beslutar om AT-UND.

Om en asylsökande får arbete så måste arbetsgivaren meddela den mottagningsenhet där den asylsökande är inskriven att hen har fått anställning. Arbetsgivaren ska också meddela när anställningen upphör. Om den asylsökande har dagersättning måste hen alltid anmäla sin inkomst till Migrationsverket. Hen måste också kontakta Skatteverket för att få ett samordningsnummer. Samordningsnumret är till för den som saknar personnummer, och det behövs för att kunna betala skatt vid arbete. Den som har arbetat under tiden i väntan på beslut kan ansöka om arbetstillstånd om personen får avslag på din asylansökan.

Ekonomi

Principen för asylsökande är att i första hand försörja sig själv under den tid hen väntar på att asylansökan behandlas. Det kan hen göra antingen med hjälp av egna sparpengar eller genom att arbeta. Om hen inte har möjlighet att försörja sig själv har hen rätt till dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på hur den asylsökande bor exempelvis om personen bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:

 •  24 kr/dag för vuxna ensamstående
 •  19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
 •  12 kr/dag för barn till och med 17 år (från och med tredje barnet halveras
      dagersättningen)

På boenden där mat inte ingår är dagersättningen:

 •  71 kr/dag för vuxna ensamstående
 •  61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
 •  37 kr/dag för barn 0–3 år
 •  43 kr/dag för barn 4–10 år
 •  50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras  
      dagersättningen).

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder, skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, övriga förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Efter beslut

Om en asylsökande får avslag på sin ansökan om asyl så kan denna överklaga beslutet till Migrationsdomstolen. Om personen får ett avslag i Migrationsdomstolen kan hen överklaga beslutet till Övermigrationsdomstolen. Om den asylsökande får avslag i alla instanser så ska personen återvända till sitt hemland. Migrationsverket bekostar återresan.

Om en asylsökande får ett bifall på sin ansökan och får ett uppehållstillstånd så ger det samma rätt att arbeta, bo och leva i Sverige som alla andra som är bosatta här. Direkt efter att hen har fått uppehållstillstånd får hen träffa Arbetsförmedlingen för att prata om sina kunskaper, tidigare arbeten, ambitioner, intressen och talanger. Den som har rätt till en etableringsplan kan få ersättning när hen följer den.

Efter beslut om uppehållstillstånd ska hen omgående folkbokföra sig hos Skatteverket. Det ger rätten att flytta vart som helst i landet, men då måste personen själv hitta en bostad, vilket ofta kräver en inkomst. Arbetsförmedlingen är den instans som hjälper till om bostadsfrågan inte löser sig. Tillsammans gås då igenom vilka förutsättningar som gäller när någon ska bosätta sig i en kommun. Personen kan inte själv välja kommun, men om hen vill bo i en särskild kommun ökar möjligheterna om arbete redan är ordnat där.

Reglerna för bosättningen skiljer sig åt beroende på om personen har bott i Migrationsverkets boende eller i eget boende under väntetiden.

Den som har bott hos släkt eller vänner i ett eget boende under väntetiden bor kvar där. Hen blir utskriven från Migrationsverket en månad efter beslut om uppehållstillstånd.

Den kommun där hen själv väljer att bosätta sig i ska erbjuda barnomsorg och skola om det finns barn i familjen. Om hen blivit anvisad en kommun erbjuder kommunen boende samt övrigt socialt stöd. I båda fallen så ordnar kommunen svenskundervisning och ger information om hur samhället fungerar.

För den som har fyllt 18 år finns möjlighet att söka ett lån för att utrusta en bostad. Detta är något som Arbetsförmedlingen ska kunna hjälpa till med. Arbetsförmedlingen ansvarar för etablering och integration de först 24 månader efter beslut om uppehållstillstånd.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-05-10, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats