Dela

Hälsoskydd

Miljöenhetens arbete med hälsoskydd går ut på att förebygga och undanröja störningar och olägenheter för kommunens invånare. Med olägenhet menas något som mer än tillfälligt påverkar vår hälsa negativt.

Inspektioner sker både i förebyggande syfte och vid misstanke om olägenhet t.ex. efter klagomål från allmänheten.


Boendemiljö

För en god hälsa är det viktigt med en bra inomhusmiljö. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att t ex ventilation fungerar, att det är tillräckligt varmt i lägenheten och att fukt- och mögelskador åtgärdas. Upplever man problem i bostaden skall man först kontakta fastighetsägaren som då får en möjlighet att åtgärda problemet. Om problemet kvarstår kan man kontakta miljökontoret som gör en bedömning om störningen kan anses vara en olägenhet för människors hälsa. Vid befogat klagomål drivs ärendet vidare. Blankett för olägenhetsanmälan finns i högerspalten.


Anmälan av verksamhet

Det finns ett antal verksamheter som är anmälningspliktiga till miljö och byggnämnden. Det är enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet  förbjudet att utan anmälan bedriva:  

  1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter. 

Solarium är anmälningpliktig enligt 10§ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter omsolarier och artificiella solningsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs Strålsäkerhetsmyndighetens informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till dig som driver solarium. Här finns också en affisch med solråd som enligt föreskrifterna ska finnas anslagen vid varje solariebädd.

Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till bygg- och miljönämnden.
Anmälan ska göras i god tid, minst 6 veckor innan verksamheten startar. Blankett för anmälan finns i högerspalten.


Egenkontroll

För verksamheterna ska också finnas en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftligt på plats vid kontroll av miljöenheten. Läs mer i förordningen om egenkontroll samt på folkhälsomyndighetens och socialstyrelsen hemsidor:

Förordning om verksamhetsutövaren egenkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen om egenkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten om egenkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vedeldning

Var och en som eldar är, enligt miljöbalken, skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Med bästa teknik - en miljögodkänd vedpanna, torr ved och rätt eldningsteknik - kan du i allmänhet elda utan att störa grannarna.
Vid klagomål på eldning ska du i första hand tala med den som eldar. Hjälper inte detta, kan du kontakta miljöenheten.


Elda utomhus

 Det finns regler för vad som får eldas och när eldning utomhus är tillåtet. Enligt de lokala föreskrifterna är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall själv. Inom detaljplanelagt område är dock all eldning förbjuden mellan 1 maj och 15 augusti. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter eller renhållningsordning.

Övrigt avfall få man aldrig elda själv eftersom det kan ge upphov till utsläpp som riskerar att skada människors hälsa och miljön. Om det finns misstanke om att sådan eldning skett gör miljöenheten en åtalsanmälan samt tar ett prov på askan som analyseras hos polisen.

Här kan du läsa mer om att elda hemma, så kallad Backyard burningPDF

Här hittar du de lokala föreskrifternaPDF


Strand- och Bassängbad 

Prover tas för kontroll av vissa typer av bakterier. Utöver bassängbadet i Herrljunga Sim- och idrottshall kontrolleras strandbaden Sämsjön-Ruin och Sandsken.
Resultat av sjöprovtagningar finns på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida https://www.havochvatten.se/badplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-05-03, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Miljöinspektör
Michaela Håkansson
0513-171 23
michaela.hakansson@
admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats