Dela

Natura 2000

Ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen byggs för närvarande upp. Nätverket kallas för Natura 2000. Syftet är att värna om fåglar, naturtyper och livsmiljöer (habitat) samt vissa andra arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse.

Natura 2000 bygger på två EU-direktiv (Habitat- och Fågeldirektiven). Sverige och övriga EU-länder ska föreslå områden med naturtyper och arter som är av gemensamt intresse för EU. Se alla Sveriges Natura 2000-områden på Naturvårdsverkets kartwebb.


Vårt gemensamma ansvar

Sverige har ansvar för att områden som ingår i Natura 2000-nätverket får den skötsel de behöver och att naturvärdena bevaras. Detta sker genom skötsel och uppföljning. Målet är att naturtyperna och arterna ska ha "gynnsam bevarandestatus". Detta innebär lite förenklat att "ängen ska förbli äng", att "naturskogen ska fortsätta att vara naturskog" och att arterna finnas ska kvar.

I Sverige har Natura 2000-områden skydd i Miljöbalken, ofta i kombination med föreskrifter för naturreservat, olika typer av avtal med markägare etc. Det innebär att det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka de utpekade arterna och livsmiljöerna i ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte om verksamheterna eller åtgärderna direkt hänger samman med eller är nödvändiga för den skötsel och förvaltning som behövs i området vilket beskrivs i respektive områdes bevarandeplan.


Bevarandeplaner

Till varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan. De fastställda bevarandeplanerna är samlade kommunvis och finns för länets alla områden med några få undantag. Bevarandeplaner som är ute på remiss hittar du under utkast till bevarandeplaner. Väderöarna, Stora och lilla Sockna samt Ramsökalven sydväst är hopslagna med området Kosterfjorden-Väderöfjorden. Gullspångspångsälven östra delen är sammanslagen med Gullspångsälven. På sikt kommer gemensamma bevarandeplaner tas fram för de sammanslagna områdena.

Bevarandeplanen ger en beskrivning av det aktuella Natura 2000-området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena, samt hur området ska skötas. Den ska också underlätta vid tillståndsprövningar enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen är ansvarig för att ta fram bevarandeplanerna. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen. Eftersom den är ett levande dokument kan den förbättras när ny kunskap finns eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Närmast kommer planerna att kompletteras efter basinventeringen. Vid förändringar i sak kommer markägare och andra berörda att kontaktas och planerna fastställas på nytt.


I vår kommun har fyra bevarandeplaner upprättats.

Bevarnadeplan OrraholmenPDF

Bevarandeplan MollungenPDF

Bevarandeplan Molla bokskogPDF

Bevarandeplan Ollestad

Uppdaterad av Emelie Wallenas, 2012-12-13, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats