Dela

Renhållning

Nedan följer information angående dispenser gällande avfallshämtning och slamtömning. Blanketter för ansökan och anmälan finns i högermarginalen och vid ytterligare frågor gällande dispenser är du varmt välkommen att kontakta miljöenheten.

Klicka här för mer information om renhållning.


Utsträckt tömningsintervall för slam

Tömningsintervallet för slam från en enskild avloppsanläggning kan efter tillståndsansökan förlängas till en gång vartannat år och då krävs att hushållets belastning är låg, t.ex. att det gäller ett fritidshus eller ett ensamhushåll. Har man en avloppsanläggning med endast bad-, disk- och tvättvatten så kan man beviljas ett utsträckt tömningsintervall på vart fjärde år. Viktigt att komma ihåg är att om fastighetsägare eller nyttjanderättshavare förändras så krävs en ny ansökan.


Uppehåll i slamtömning

Uppehåll i slamtömning kan efter ansökan medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år.


Uppehåll i avfallshämtning

Uppehåll i avfallshämtning vid permanentbostad kan medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader. Uppehåll i avfallshämtning vid fritidshus kan medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden (maj-september).


Miniservice

Miniservice innebär att man får avfallshämtning var åttonde vecka. Ansökan om miniservice kan godkännas om hushållet komposterar allt sitt matavfall i godkänd behållare samt sorterar ut allt producentansvarsmaterial och lämnar detta på avsedd plats. Exempel på producentansvarsmaterial är förpackningar och glödlampor.


Gemensam avfallsbehållare

Två närboende fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan medges tillstånd att använda en gemensam avfallsbehållare under förutsättning att behållaren inte fylls mer än att den lätt kan stängas eller är så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den.


Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv vill kompostera annat avfall än trädgårdsavfall, exempelvis matavfall, måste anmäla detta skriftligen till bygg- och miljönämnden. Kompostering ska ske i en isolerad, skadedjurssäker och ventilerad behållare. Anmälan gäller endast för den nyttjanderättshavare som gjort anmälan.

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-04-26, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats