Dela

Avgifter

Riksdagen beslutade hösten 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, den så kallade högkostnadsskyddet. Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd. Hyran regleras i hyreslagstiftningen.

I huvudsak innebär de nya reglerna att ett förbehållsbelopp och ett högkostnadsskydd införs. Förändringarna trädde i kraft 2002.07.01.

Förändringen av avgiften för hemtjänst, maxtaxa, sker i relation till förändringar i prisbasbeloppet och beslutas årligen av riksdag och regering.

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för de avgifter socialförvaltningen ska ta ut enligt Socialtjänstlagen.

Den enskilde brukaren får ett avgiftsbeslut och inga avgifter utöver beslutade får tas ut.

Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd. Kommunen har ingen skyldighet att betala ut medel till brukaren för att han eller hon ska nå upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen. Om den enskilde inte uppnår angivet förbehållsbelopp blir avgiften för vård och omsorg 0 kronor. En del brukare har inte sitt förbehållsbelopp trots avgiftsbefrielse. Kommunen uppmanar i dessa fall att brukaren ansöker om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd genom Pensionsmyndigheten för att kunna uppnå skälig levnadsnivå.

Separata avgifter för hemtjänst och mat tas ut oavsett om bostaden är ett ordinärt eller särskilt boende. Hyra betalas till respektive hyresvärd.

Avgiftsberäkning

Avgift betalas utifrån enskild, makars och registrerade partners gemensamma skattepliktiga inkomster.

Vid avgiftsberäkningen läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller de enskilda personerna var för sig beräknas också avgifter för varje enskild person. Detsamma gäller för registrerade partner.

Sammanboendes inkomster beräknas var för sig då lagstadgad underhållsskyldighet saknas.

Bostadskostnad

Bostadskostnaden beräknas enligt de riktlinjer som Försäkringskassan använder vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer. I den mån förändringar görs av riktlinjerna anpassas kommunens sätt att beräkna bostadskostnader därefter.

Bostadskostnaden beräknas till 0 kr om uppgift inte lämnats till avgiftshandläggaren trots påminnelse eller kunnat erhållas från Försäkringskassan/Riksförsäkringsverket.

Förbehållsbelopp

Trots att avgiften reduceras av maxtaxan kanske din inkomst inte räcker för att betala hela vård- och omsorgsavgiften. Därför har riksdagen beslutat om ett minimibelopp som är lika i hela landet. Förbehållsbeloppet består av kostnader för bostad samt det minimibelopp, som ska vara till livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 

Reglerna innebär inte att kommunen ska betala ut medel till den enskilde för att denne ska uppnå nivån för minimibeloppet.

Förbehållsbeloppet ska höjas vid fördyrade levnadskostnader om dessa är varaktiga och uppgår till ett inte oväsentligt belopp, minst 200 kronor per månad.

Hemtjänsttagaren (god man, anhörig) i ordinärt eller särskilt boende är ansvarig för att lämna in uppgifter till avgiftshandläggaren som kan föranleda en förändring av förbehållsbeloppet. Uppgiften ska styrkas med kvitto eller dylikt.

Kommunerna ska beakta merkostnader så att yngre personer med funktionshinder förbehålls ett högre belopp för livsmedelskostnaden än äldre personer.

I andra fall är hemtjänsttagaren (god man, anhörig) i ordinärt boende ansvarig för att skriftligt lämna in uppgifter till avgiftshandläggaren som kan föranleda en förändring av förbehållsbeloppet.

Om den enskilde genom bidrag eller annan förmån redan har kompenserats för en viss merkostnad t.ex. genom handikappersättning, är kommunen inte skyldig att höja nivån på de i lagen angivna förbehållsbeloppet.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd är den högsta avgift som kommunen får ta ut för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften per månad får högst uppgå till en 12:e del av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.

Avgiften och förbehållsbeloppet förändras årligen i relation till ändringar av prisbasbeloppet enligt den riktlinje som är antagen av kommunfullmäktige (se högerspalten).

Inkomstbegreppet

De förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen räknas som inkomst. Dessutom vissa skattefria ersättningar som bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg. Realisationsvinster beaktas ej. Förmögenheten påverkar inte avgiften.

Blanketten inkomstuppgift lämnas av biståndshandläggaren och sändes in till avgiftshandläggaren inom två veckor efter det att beslutet om bistånd emottagits.

Den enskilde är skyldig att lämna in de uppgifter som kommunen behöver för att en korrekt avgift ska kunna beräknas. Inkomstuppgift begärs in av kommunen när insatser påbörjas. Vid förändringar av inkomsten ska hemtjänsttagaren lämna information till avgiftshandläggaren. Saknas fullständiga uppgifter om inkomst tas maximal avgift ut.

Uppdaterad av Linnea Holm, 2017-01-31, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats