Dela

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning LSS och SoL 

Har du en stor funktionsnedsättning kan du omfattas av LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du kan läsa mer via länken nedan om vilka personer och insatser som omfattas i lagen . Om du inte omfattas av LSS kan du till följd av din funktionsnedsättning ha rätt till stöd enligt SoL, socialtjänstlagen. 

Med funktionsnedsättning menas den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av en skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt. Orsaken till eller formen av funktionsnedsättningenär inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen. Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan människor med vanliga normala behov, vilka måste tillgodoses med särskilda insatser.

För att läsa mer om de områden nedan du är intresserad av, klicka på rubriken!

Teckning

Bostad med särskild service

Personer med en funktionsnedsättning och ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service. För barn och ungdomar finns i första hand familjehem som alternativ.

Färdtjänst

Om du har ett långvarigt funktionshinder och om du har svårt att själv förflytta dig eller resa med buss och tåg.

Hemtjänst

Hemtjänst är en stödinsats i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Du kan få hemtjänst för sådant du inte klarar av på egen hand.

Avgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om att ta ut avgifter enligt reglerna om förbehållsbelopp och maxtaxa. Socialnämnden beslutar om förändringar av äldre- och handikappomsorgens övriga avgifter. Avgiftsförändringar meddelas årligen efter beslut.

Överklaga beslut

Om du sökt bistånd och fått avslag på din begäran - helt eller delvis - har du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping. Läs mer om detta under den här rubriken.

Klagomål och synpunkter

Dina klagomål och synpunkter kan hjälpa oss som arbetar med omsorg och socialt stöd att bli bättre. Verksamheten genomgår en ständig kvalitetsutveckling och vårt mål är att ge bästa möjliga omsorg och stöd.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.


Uppdaterad av Linnea Holm, 2015-02-18, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Biståndshandläggare

Telefontid 8.30-9.30

0513-171 63

0513-171 65

Blanketter

Blanketter för din ansökan hittar du här: Blanketter

Ansökan kan också göras via vår e-tjänst, den hittar du här: E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Talande webb

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats