Dela

Vinterväghållning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator samt gång- och cykelvägar på det kommunala vägnätet.

Under perioden 15 nov — 15 mars har Herrljunga kommun vinterberedskap på kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Vinterberedskap innebär att gång- och cykelvägar röjs när snödjupet överstiger 4 cm. Gator röjs när snödjupet överstiger 6 cm. Sandning utförs vid halka. Eftersom inte alla gator och gång- och cykelbanor kan snöröjas samtidigt får vissa vänta lite längre än andra.

För enskilda eller samfällda vägar som är minst 50 meter långa och betjänar minst 1 året runt boende ombesörjer kommunen snöröjning. Vid minst 10 cm snö ska röjning ske. Det skall vara klart senast 10 timmar efter det att snöfallet upphört.
Snöröjningen sköts på entreprenad av Farmartjänst Herrljunga.

Trafikverket har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet.
Regler för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet skiljer sig från reglerna på det kommunala vägnätet.

Organisation för vinterväghållningen 2016-2017

Avseende

1. De större allmänna vägarna, Trafikverkets vägar
2. Kommunens gator och allmän platsmark
3. Återvinningsstationer och återvinningscentraler
4. Enskilda vägar (landsbygd)

 

Kontaktuppgifter vid problem med vinterväghållning vägar, gator och vid kommunens fastigheter

 

1. De större allmänna vägarna, Trafikverkets vägar

Vid problem, ange exakt beskrivning av ort, väg, adress/position till Trafikverket. Telefon växel: 0771-921 921 (Välj 9)


2. Kommunens gator och allmän platsmark

Förutsättningar vinterväghållning
Väder- och tidsmässiga förutsättningar (till exempel pågående snöfall) avgör de exakta förutsättningarna, men grundreglerna att utgå ifrån:

 • Startsignal snöröjning, körbanor: Snödjup 6 cm
 • Startsignal snöröjning, GC och torgytor: Snödjup 4 cm
 • Tid från start till färdigt arbete, halkbekämpning: 4 tim
 • Tid från start till färdigt arbete, snöröjning, körbanor: 10 tim
 • Tid från start till färdigt arbete, snöröjning, GC och torgytor: 6 tim
 • För att göra det möjligt att snöröja skall fastighetsägare se till så att ingen växtlighet hänger ut över trottoarer, gator eller GC-banor annars kommer inte den ytan att kunna snöröjas.
 • Det samma gäller parkerade bilar och liknande på gatumark, vid hinder i vägen för snöröjning leder det till att gatan inte kan röjas helt och hållet.
 • Vid snöröjning på gatumark är det ofrånkomligt att plogvallar mot fastigheter bildas, borttagning av dessa ingår inte i kommunens ansvar utan är varje enskild fastighetsägares ansvar.

Om brådskande
(Vid problem, ange exakt beskrivning av ort, väg, adress/position.)

Falks Markentreprenad AB
Telefon dagtid kl. 08.00-17.00: 0322-667 640
länk till annan webbplats
Telefon övrig tid: 070-560 44 15länk till annan webbplats

Om EJ brådskande
Kontakta Herrljunga kommun, Tekniska Förvaltningen, Gatu- och Trafik

1. Kommunens hemsida, Klicka på "Felanmälan"
2. Kommunens hemsida, klicka på "Synpunkter"
3. Email till Herrljunga.Kommun@admin.herrljunga.se
4. Pappersbrev till kommunen
5. Ringa kommunens växel 0513 - 170 00 eller Urban Ericsson 0513-171 92


3. Återvinningsstationer och återvinningscentraler

Om brådskande
Falks Markentreprenad AB
Telefon dagtid kl 08-17: 0322-667 640
länk till annan webbplats
Telefon övrig tid: 070-560 44 15länk till annan webbplats

Om EJ brådskande
Mikael Johnsson, Renhållningschef
mikael.johnsson@admin.herrljunga.se
Telefon: 0322-600 647länk till annan webbplats

 

4. Enskilda vägar (landsbygd)

Förutsättningar vinterväghållning

 • För enskilda eller samfällda vägar som är minst 50 meter långa och betjänar minst 1 året runt boende ombesörjer kommunen snöröjning.
 • Ingen halkbekämpning
 • Vid minst 10 cm snö ska snöröjning påbörjas. Det skall vara klart 10 timmar efter det att snöfallet upphört.
 • Snöröjningen sköts på entreprenad av Farmartjänst Ek. För. Herrljunga.
 • Vägarna måste vara tillräckligt breda och fria från hinder (traktorerna kan inte åka in om träden hänger över och då kan snöröjning utebli).
 • Snöstakar behöver vara uppsatta om man är rädd om vägkanterna.

Om brådskande
(Vid problem, ange exakt beskrivning av ort, väg, adress/position.)

Farmartjänst AB
Telefon fast: 0513-230 82
Mobiltelefon: 070-65 20 253
E-post: eivor.ottosson@telia.com

Om EJ brådskande
Kontakta Herrljunga kommun, Tekniska Förvaltningen, Gatu- och Trafik
1. Kommunens hemsida, Klicka på "Felanmälan"
2. Kommunens hemsida, klicka på "Synpunkter"
3. Email till Herrljunga.Kommun@admin.herrljunga.se
4. Pappersbrev till kommunen
5. Ringa kommunens växel 0513-170 00 eller Urban Ericsson 0513-171 92.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-01-18, Sidansvarig: Alfred Dubow

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats