20 mars 2020 till 11 mars 2020 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfillmäktiges sammanträde 2020-03-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-03-09

Paragrafer: 26-36, 38

Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-20

Datum då anslaget tas ned: 2020-04-11

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll KF 2020-03-09.PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.