2 november 2020 till 25 november 2020 kl. 16.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2020-10-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2020-10-29

Paragrafer: 83-93

Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-03

Datum då anslaget tas ned: 2020-11-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll TN 2020-10-29PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.