Folkhälsa

Skugga av två personer mot gräsmatta

Folkhälsoarbete är ett planerat, systematiskt och målinriktat arbete för att förebygga sjukdom och/eller främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen.

Det är ett långsiktigt arbete med fokus på att skapa stödjande livsmiljöer och öka frisk- och skyddsfaktorerna för invånarna. Arbetet riktas oftast mot grupper eller hela befolkningen.

I Herrljunga finns ett Folkhälsopolitiskt råd med uppdrag att bevaka och utveckla folkhälsoarbetet i kommunen. En god och jämlik hälsa för människor i Herrljunga kommun är en av rådets övergripande målsättningar.

Utgångspunkten för Herrljunga kommuns folkhälsoarbete är att i samverkan, med kommunernas olika förvaltningar och nämnder, föreningar och organisationer samt andra myndigheter, påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa.

Hur arbetar vi med folkhälsa i Herrljunga kommun?

Det pågår ett aktivt arbete med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att ha en god hälsa.

Jämställdhet

Herrljunga kommun har beslutat att alla verksamheter och nämnder ska arbeta med jämställdhet i syfte att säkerställa en säker och jämlik service till alla invånare samt att genusperspektiv ska prägla alla beslut.

Barn och unga

Öppna förskolan på Familjecentralen är mötesplatsen för dig som har barn 0-6 år. Här har du möjlighet att träffa andra föräldrar, prata, fika, sjunga, läsa, leka tillsammans med ditt barn eller bara vara. Här kan du även diskutera med personal från olika professioner såsom förskollärare, socialarbetare, bvc-sköterskor och barnmorskor.
Behöver du råd eller stöd i en speciell situation är familjecentralens personal bra på att stötta dig och din familj men har även kunskap om hur du kan komma i kontakt med ytterligare resurser som kan finnas för dig.

Kost

Bra matvanor och tillgång till säker och näringsriktig mat hör till de viktigaste förutsättningarna för en god hälsa. De flesta människor är medvetna om betydelsen av att äta näringsriktig mat. Ändå finns många hinder i form av brist på pengar och tillgänglighet. Även invanda beteenden och smakvanor kan utgöra hinder mot att förändra matvanorna i en mer "hälsosam" riktning.

Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté och miljönämnd har beslutat att tillsammans lyfta fram kunskap om goda matvanor och hur maten påverkar miljön i skolan genom att bilda Skolmatsakademin. Skolmatsakademin syftar till att ge barn och ungdomar en bättre hälsa, en positiv attityd till mat, och kunskap om hur valet av livsmedel påverkar vår miljö. Mat är ämnesövergripande och har en lika självklar plats på skolschemat som på tallriken.

Trygghetsskapande arbete

Herrljungas brottsförebyggande arbete syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Arbetet sker genom samverkan för att finna lösningar på de problem som finns och uppstår och involverar traditionella aktörer som Polisen, kommunala förvaltningar, privata organisationer med flera. Det brottsförebyggande arbetet ingår i Trygghetsrådet, som ligger under tekniska nämnden.