Herrljunga kommuns arkiv

Administration- och kommunikationsenheten ansvarar för centralarkivet. Till centralarkivet levereras handlingar från kommunens nämnder, ordnade på ett sätt som uppfyller krav, dels i arkivlag, dels enligt Herrljunga kommuns arkivreglemente och övriga riktlinjer.

Vad är ett arkiv?

Ett arkiv är en sammanhållen mängd handlingar som hålls ordnade av en avgränsad arkivbildare. Handlingarna är ett resultat av till exempel myndighetens, företagets eller den enskilde personens verksamhet. Alla handlingar som finns i centralarkivet är allmänna, men behöver inte per automatik vara offentliga. Information kring dess offentlighet finns förklarade i avsnittet om kommunens diarium.

Vad går det att hitta i Herrljunga kommuns arkiv?

De kommunala arkivhandlingarna som finns slutbevarade i centralarkivets olika arkivdepåer som utgörs av protokoll, räkenskaper, skrivelser, brev, ritningar, skolarkivet med betyg och elevförteckningar, foton med mera. Tidsmässigt omfattar de en period från 1863 (vid kommunreformen) och fram tills idag.

Arkivhandlingar som avsatts i verksamhet rörande sjukvården innan nedanstående kommunsammanslagning 1974, finns slutbevarade hos regionarkivet i Göteborg, alternativt hos regionarkivet i Vänersborg. Detta material finns i olika utsträckning digitaliserat i Nationell arkivdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, (NAD), där Riksarkivet erbjuder olika sökvägar till Sveriges olika arkivinstitutioner. Arkivmaterial som ingår i Herrljunga föreningsarkiv går att söka i NAD, men är i dagsläget inte digitaliserat.

Tiden före kommunsammanslagningar

Arkivets äldre kommunala del omfattar mindre kommuner från tiden före kommunsammanslagningarna 1952, då Gäsene kommun och Herrljunga köping bildades, och fram 1974 då Herrljunga kommun bildades. Vid eftersökning i arkivhandlingarna från tiden före 1974 så underlättar det om det finns ett ungefärligt årtal och vilken kommun.

Upphörda kommuner 1863-1951 som bildade Gäsene kommun: Alboga, Broddarp, Eriksberg, Grude, Hov, Hudene, Jällby, Källunga, Mjäldrunga, Molla, Norra Säm, Od, Skölvene, Södra Björke, Vesene, Öra.

Upphörda kommuner 1863-1951 som bildade Herrljunga Köping: Bråttensby-Landa, Eggvena, Remmene, Tarsled, Fölene, Herrljunga.

Hur kan jag ta del av arkivhandlingar?

Som svensk medborgare har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som myndigheterna har arkiverade eller expidierar. Du har rätt att personligen inkomma med en begäran om utlämning av handlingar. Antingen via e-post, telefon eller på plats. En begäran ska alltid vara ställd som begäran av utlämnande av allmän handling. För bästa handläggning ska en begäran vara så precis som möjligt. Arkivhandlingarna kommer alltid att sekretessprövas innan de lämnas ut, för att se till att eventuell känslig information inte sprids. Detta regleras i lagen om Offentlighet och Sekretess (OSL) och kan i vissa fall behöva ta hänsyn till kriterier ställda i Dataskyddsförordningen.

Om du vill få papperskopior på handlingar, så är de första nio sidorna gratis. Därefter tillkommer en avgift på 50 kr för den tionde sidan och resterande sidor har en avgift på 2 kr styck. Om du forskar går det naturligtvis att själv fotografera av handlingar med egen utrustning på plats tillsammans med arkivarien.