Revisionen

Kommunens revisorer är ett demokratiskt kontrollorgan, som företräder medborgarnas intresse av att kommunen hushåller effektivt med sina resurser, har en god styrning och kontroll över verksamheterna.

Revisionens uppdrag

Kontrollerar kommunen

Revisionen kontrollerar att kommunen använder sina resurser effektivt. Effektiv är man om det finns tydliga mål och god kontroll över hur målen uppnås. Kontrollen av intern kontroll är en av revisorernas huvuduppgifter.

"Demokratins vakthundar"

Revisorerna har också uppgiften att vara "demokratins vakthundar" i allmänhet. Revisorerna värnar och vakar över att grundläggande lagar och värderingar följs, att beslut fattas på ett rättssäkert sätt och att rättsstatens principer upprätthålls. Detta är inte minst viktigt eftersom kommunens nämnder som myndigheter har stor makt över medborgarna.

Hur arbetar revisorerna?

Herrljunga kommun har sex revisorer, som är valda av kommunfullmäktige. Revisorn nomineras av ett politiskt parti och väljs av kommunfullmäktige. Uppdraget som revisor är sedan partipolitiskt obundet.

Sköter självständigt sin förvaltning

Varje revisor är självständig. Revisorerna sköter självständigt sin egen förvaltning. Revisorernas anslag bereds av en särskild beredning, som inte får innehålla personer som själva granskas av revisorerna.

Revisorerna är ingen nämnd; de fattar inga kollektiva beslut i revision. Kommunallagen ställer strängare krav på revisorerna än vad som gäller övriga förtroendevalda i kommunen. De ska vara allmänt kunniga och ha erfarenhet av offentlig verksamhet samt vara kända för integritet och oberoende.

Sakkunniga

Revisorerna biträds av särskilda sakkunniga, som revisorerna själva utser. De sakkunniga skall ha god kännedom och goda kunskaper om kommunal verksamhet. För de sakkunniga gäller samma allmänna krav som på revisorerna.

Regler för revisorer

Revision handlar om saklighet och opartiskhet, därför får inte revisorerna själva sitta i nämnd som har revisionsansvar, inte ha band (släktskap t ex) till ledamöter i styrelsen eller nämnderna, får inte sitta i fullmäktige och bör allmänt inte försätta sig i situationer som kan rubba förtroendet.

Ansvarsfrihet - vad innebär det?

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om ansvarsfrihet eller vägrar sådan. Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp som innebär att fullmäktige prövar ansvaret i styrelse, nämnder, beredningar, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund samt indirekt i kommunala
företag – dvs. de som har fått olika uppdrag av fullmäktige.

Revisorernas uppgift är att ge fullmäktige ett förslag i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna kan utdela anmärkningar enligt kommunallagen. På idrottsspråk skulle vi kunna säga att anmärkningen är ett "gult kort". Två "gula kort" borde leda till utvisning ("rött kort").

Lekmannarevisorerna i kommunala bolag

Revisorerna har också uppdrag att vara lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Lekmannarevisors uppgift är att biträda ägaren (kommunen) med styrningen av bolagen. Bolagen har också en revisor för kontroll av räkenskaper med mera. Kommunens revisor, lekmannarevisorerna och bolagsrevisorn är olika delar av den samordnade revisionen av kommunens verksamheter. Det är kommunens revisorer som har den ledande uppgiften av samordningen.

Skriv tabellbeskrivning här

Revisionen uppdrag/titel

Namn

Ordförande

Jonny Gustafsson (-)

Ledamöter

Ann Welander (-)
Göte Olsson (-)
Lars-Erik Wessbo (-)

Lars-Göran Karlsson (-)

Sakkunnigt biträde

Torbjörn Bengtsson, Deloitte

Kontakta revisorerna

Du kan mejla direkt till revisorerna. E-post behandlas som inkommande post. Revisorerna får den direkt för kännedom, men den behandlas inte förrän nästkommande revisionssammanträde.