Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 15 september 2020

Upprop samt ärende 1-8

Upprop under ledning av nämndsamordnare.

Ärende 1: Allmänhetens frågestund

Ärende 2: Svar på medborgarförslag om att ändra nuvarande plan för prioriterade cykelvägar och inkludera Eggvena/Fölene

Ärende 3: Svar på medborgarförslag om att bygga ny raksträcka mitt i kommunen från Bollåsrakans slut till en punkt mellan Ljung och Annelund

Ärende 4: Svar på medborgarförslaget om ökad tillgänglighet av sittplatser eller bänkar inom tätorter

Ärende 5: Svar på motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid stationshuset Herrljunga

Ärende 6: Svar på motion om att utreda odling av grönsaker i kommunal regi

Ärende 7: Information från revisionskollegiet

Ärende 8: Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020

Ärende 9-20

Ärende 9: Proprieborgen för Herrljunga Vatten AB (org.nr. 556739-5347) avseende nyinvestering i vattenverk

Ärende 10: Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst

Ärende 11: Svar på intresseförfrågan angående fortsatt medverkan i Leadersamarbetet

Ärende 12: Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2020

Ärende 13: Redovisning av ej färdigberedda motioner 2020

Ärende 14: Avsägelse av uppdrag som ersättare, ledamot och vice ordförande i valnämnden

Ärende 15: Fyllnadsval av uppdrag som ersättare, ledamot och vice ordförande i valnämnden

Ärende 16: Fyllnadsval av uppdrag som lekmannarevisor i Herrljunga bostäder AB och Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Ärende 17: Medborgarförslag om cykelväg längs väg 182, från Örekulla till Annelund

Ärende 18: Medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter

Ärende 19: Motion om cykelbana längs järnvägen mellan Björke och Ljung

Ärende 20: Motion om återkallande av beslutet att tillåta LOV inom hemtjänsten