Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och sorterar under kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige kan liknas vid riksdagen så motsvarar kommunstyrelsen regeringen.

Om kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns en nämnd som kallas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar de andra nämndernas verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen bereder också ärenden till kommunfullmäktige.

Vidare är kommunstyrelsen en anställningsmyndighet för all personal i kommunen och ansvarar övergripande för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag.

I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till fullmäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut. Till sin hjälp i denna kommunledningsfunktion har kommunstyrelsen förvaltningsledningsgruppen och personalen inom kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden

Kommunstyrelsens verksamhetsområden i Herrljunga kommun är:

  • Politisk ledning
  • Kommunledning
  • Administration
  • Kommunikation
  • Folkhälsa
  • Besöksnäring
  • Samhällsplanering
  • Kris- och säkerhetsverksamhet