Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 10 april 2018

Upprop

Närvarokontroll gällande vilka ledamöter som är på plats under ledning av nämndsamordnare.

 

 

 

 

Ärende 1-4

Ärende 1:Allmänhetens frågestund

Ärende 2: Svar på medborgarförslag om GC-väg Eggvena till Fölene och Herrljunga

Ärende 3: Medborgarförslag – Laddstolpar i Herrljunga kommun

Ärende 4: Ombudgetering av investeringsmedel

 

Ärende 5-9

Ärende 5: Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2017

Ärende 6: Årsredovisning 2017 Sjuhärads samordningsförbund

Ärende 7: Tillståndsansökan - Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler uppförande av hall för bilreparation

Ärende 8: Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering

Ärende 9: Biblioteksplan Herrljunga kommun

Ärende 10-14 samt meddelanden

Ärende 10: Startbeslut för VA-anslutningar Södra Horsby

Ärende 11: Inriktningsbeslut angående tvättverksamhet

Ärende 12: Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2017-12-31

Ärende 13: Redovisning av ej färdigberedda motioner 2018

Ärende 14: Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2018