Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 3 december 2018

Upprop samt val av justerare

Närvarokontroll gällande vilka ledamöter som är på plats under ledning av nämndsamordnare samt val av protokolljusterare.

Ärende 1-5

Ärende 1: Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Ärende 2: Val av 6 kommunrevisorer 2019-2022

Ärende 3: Val av 11 ledamöter i kommunstyrelsen 2019-2022, samt ledamot i Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet

Ärende 4: Val av 11 ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022

Ärende 5: Val av ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022

Ärende 6-12

Ärende 6: Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022

Ärende 7: Val av 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022

Ärende 8: Val av 11 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordförande i socialnämnden 2019-2022

Ärende 9: Val av 11 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordförande i bildningsnämnden 2019-2022

Ärende 10: Val av 7 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordförande i tekniska nämnden 2019-2022 samt ledamot i Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet

Ärende 11: Val av 5 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordförande i bygg- och miljönämnden 2019-2022

Ärende 12: Val av 5 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden 2019-2022

Ärende 13-20

Ärende 13: Val av 5 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordförande i valnämnden 2019-2022

Ärende 14: Val av ledamot samt ersättare, ordförande och vice ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2019-2022

Ärende 15: Val av ledamot samt ersättare, ordförande och vice ordförande i gemensam servicenämnd för personal och ekonomi 2019-2022

Ärende 16: Val av 5 ledamöter i stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 2019-2022 (org.nr. 864000-0892)

Ärende 17: Val av överförmyndare och ersättare 2019-2022

Ärende 18: Val av ledamot och ersättare till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion 2019-2022

Ärende 19: Val av revisor och ersättare till revisor i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2019-2022

Ärende 20: Val av representant i Sjuhärads samordningsförbund 2019-2022

Ärende 21-27

Ärende 21: Val av styrelseledamot tillika ombud samt ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 2019-2022

Ärende 22: Val av 4 gode män vid lantmäteriförrättningar 2019-2022

Ärende 23: Val av borgerlig vigselförrättare 2019- 2022

Ärende 24: Val av begravningsombud 2019-2022

Ärende 25: Ordning för inkallande av ersättare till nämnder och styrelser

Ärende 26: Förtydligande beslut angående mandatperioden för styrelseledamöter i Herrljunga kommuns kommunala bolag

Ärende 27: Motion om förändring av uthyrningsavgifterna i våra fridisanläggningar