Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 14 maj 2019

Upprop samt ärende 1

Närvarokontroll gällande vilka ledamöter som är på plats under ledning av nämndsamordnare samt val av protokolljusterare.

Ärende 1: Allmänhetens frågor

Ärende 2-6

2. Svar på medborgarförslag om uppförande av GC-väg från Södra Horsby till centrum
3. Svar på medborgarförslag om grannstöd
4 Svar på medborgarförslag – Hundrastgård i Herrljunga kommun
5 Revidering av socialnämndens reglemente
6 Revidering av taxor och avgifter för socialnämnden

Ärende 7-8

7. Utbetalning av partistöd 2019
8. Begäran om startbeslut för projekt Od förskola/skola

Ärende 8 fortsättning

8. Begäran om startbeslut för projekt Od förskola/skola

 

Ärende 9-12

9. Begäran om genomlysning av ekonomisk fördelning socialnämnden
10. Revidering finanspolicy KS 98/2019 KS 190423
11. Prognos skatteintäkter och generella statsbidrag 2019
12. Tillsättande av fullmäktigeberedning avseende Lokalresursplan

Ärende 13

13. Kommunal VA-plan

Ärende 14-24

14. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-12-31
15. Val av valberedning för resterande del av mandatperioden
16. Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i bildningsnämnden
17. Medborgarförslag Begäran om att Herrljunga kommun utför och bekostar asfaltering av vägen till Sandskens badplats
18. Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner
19. Medborgarförslag om hundgård i Annelund
20. Medborgarförslag till Herrljunga kommun gällande hundrastgård
21. Motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid stationshuset Herrljunga
22. Motion gällande belysning på cykel och gångbanor
23. Motion om att skriva under och bidrar till VGR Klimat 2030
24. Motion om ärendesystem för externa bilagor utanför ärendehanteringen