Krisledningsnämnd

I kommunen ska finnas en nämnd (krisledningsnämnd) för att fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om kommuners och landstingens åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Nämnden träder i funktion först i samband med extra ordinär händelse i fredstid.

Extra ordinär händelse

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Planeringen inför en extra ordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen. Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare från kommunstyrelsen.