Socialnämnden

Socialnämnden har till uppgift att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.

Ansvar och uppgifter

Socialnämnden i Herrljunga kommun består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Det finns även ett myndighetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare från socialnämnden.

Nämndens ansvarsområden:

  • Socialnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso-
    och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  • Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.
  • Socialnämnden fullgör kommunens skyldigheter enligt
    Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
  • Socialnämnden fullgör kommunens uppgift enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
  • Socialnämnden har ansvar för arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen.