Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät. Ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar. Ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning, parkmark och renhållningshantering.

Ansvar och uppgifter

Tekniska nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Nämnden ska:

  • Tillhandahålla kost till kommunens förvaltningar samt handhar fastighetsskötsel, vaktmästeri och städ/tvättservice.
  • Tillhandahålla lokaler till kommunens verksamheter.
  • Förvalta jord, skogs- och exploateringsfastigheter.
  • Handlägga ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.
  • Tillse att framställningar och rekvisitioner i förekommande fall göres för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggnads- och anläggningsföretagets genomförande.
  • Handlägga ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål.
  • Handlägga ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.
  • Handlägga och genomför markaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen och ajourhåller fastighetsregister.
  • Handha energirådgivning.
  • Verka för att utveckla renhållningskollektivet.