Tillsynsverksamhet

Räddningstjänsten i Herrljunga är tillsynsansvarig i Herrljunga kommun. Här beskriver Räddningstjänsten vad tillsynsarbetet går ut på samt vad man har för skyldigheter och rättigheter. Vi utför tillsyn efter Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och efter Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Lagen om skydd mot olyckor

Bestämmelserna i denna lag syftar till att ordna tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Detta sett till människors liv och hälsa samt egendom och miljö, med hänsyn till de lokala förhållandena. Därför genomför kommunen enligt lag tillsyn.

Varför utövar vi tillsyn?

Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs och att brandskyddet håller en skälig nivå. Tillsynen kan ske i olika former och kan omfatta såväl dokumentgranskning som tillsynsbesök i berörd verksamhet. Det är Räddningstjänsten som bestämmer när, var och hur en tillsyn ska genomföras.

Räddningstjänsten har rätt att i alla byggnader och anläggningar genomföra tillsyn. Räddningstjänsten upprättar varje år en plan för tillsyn som innehåller omfattning, inriktning och motiv för tillsynsverksamheten. Det är emellertid alltid ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för sitt eget brandskydd samt att lagstiftningen efterlevs.

Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynsbesöket. Avgiften ska ses som betalning för de kostnader räddningstjänsten har i samband med tillsynsbesöket och grundar sig på nedlagd tid.