Artikeln publicerades 23 mars 2018

Sprida gödsel och dispenser

För att motverka näringsläckage från jordbruket finns regler när det gäller användningen av gödsel. Det är olika regler inom och utanför nitratkänsliga områden. De socknar som ligger inom nitratkänsligt område i Herrljunga är: Bråttensby, Eggvena, Fölene, Remmene, Källunga och Mjäldrunga.

Viktiga datum att känna till inom nitratkänsliga områden

1 mars - 31 juli

Från första mars till 31 juni är det tillåtet att sprida gödselmedel utom på snötäckt, frusen eller översvämmad mark. Jordbruksverket har uppmanat kommunerna att vara väldigt restriktiva med att ge dispenser för mer information se under ” Om du behöver söka dispens för att sprida gödsel på snötäckt mark”

1 augusti - 31 oktober

Från första augusti till 31 oktober är det tillåtet att sprida gödsel enbart i växande gröda eller före höstsådd. Vissa specialregler finns, till exempel ska vissa gödselslag nedbrukas inom 12 timmar. I övrigt gäller nedbrukning inom 24 timmar.

1 november - 28 (29) februari

Från första november till 28 februari (vid skottår 29 februari) är det inte tillåtet att sprida gödselmedel

Viktiga datum att känna till utanför nitratkänsligt område

1 mars - 30 november

Från första mars till 30 november får du sprida gödsel men ska undvika att sprida på snötäckt, frusen eller översvämmad mark.

1 december - 28 (29) februari

Från första november till 28 februari (vid skottår 29 februari) måste gödselmedlet brukas ned inom 12 timmar.

Tänk på att även kontrollera om du fått något beslut från miljöenheten där miljöenheten har förelagt dig om att inte sprida på snötäckt mark. Även då behöver du nämligen ansöka om dispens även om du ligger utanför nitratkänsligt område.

Om du behöver söka dispens för att sprida gödsel på snötäckt mark

Innan du ansöker om dispens måste du först undersöka om det finns lantbrukarare i närheten som har ledig lagringskapacitet. Hör med grannar, LRF och hushållningssällskapet.

Om det inte går att ordna med mer lagringskapacitet kan du ansöka om dispens, men jordbruksverkets inställning är att de lokala myndigheterna ska vara restriktiva med att medge undantag från reglerna.

Grund för att ge dispens är att lantbrukaren inte kunnat eller borde förutsett omständigheten som gör att dispens behövs. Lantbrukaren ska heller inte själv ha kunnat påverka omständigheterna. Exempel på sådana omständigheter är om gödselbrunnen gått sönder.

Du kan ansöka om dispens skriftligt eller på mail: miljo@admin.herrljunga.se. De uppgifter som miljöenheten vill ha in för att kunna handlägga en ansökan om dispens är följande:

  • Gårdens namn och fastighetsbeteckning, företagets organisationsnummer/ditt personnummer och kontaktuppgifter till dig.
  • Du måste redovisa vilka lantbrukare du har frågat om lån av lagringsutrymmen.
  • En karta och lämpliga skiften att sprida på (kontakta miljöenheten om du vill att vi skickar en karta till dig). Det ska vara liten risk för avrinning till vattendrag, dräneringsbrunnar och dricksvattenbrunnar.
  • Gödselmängd som önskas spridas och spridningsytans storlek.
  • Gröda på föreslagna fält.
  • Motivering till önskan om dispens.
  • Åtgärder som du planerar att vidta för att förebygga att samma situation uppstår igen.

Miljöenheten kommer i varje enskilt fall ta ställning till om det är möjligt att ge dispens för att sprida gödsel på snötäckt eller frusen mark . Du kommer då få ett beslut från miljöenheten där du kommer att föreläggas att följa vissa försiktighetsmått. För handläggning av en ansökan dispens tar miljöenheten ut en timavgift på 853 kr alternativt 1706 kr beroende på hur mycket tid som miljöenheten behöver lägga ned på ärendet.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta miljöenheten!