Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter, program och arbetsträning.

Skapa bättre förutsättningar utifrån varje individ

Grundtanke är att ”utifrån varje individs behov skapa bättre förutsättningar att komma vidare mot egen försörjning”. Arbetsmarknadsenheten arbetar långsiktigt för att individen ska nå egen sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier. Detta görs genom att skapa sysselsättning i olika former som ska vara givande och meningsfulla, vilket gör att personer får möjlighet till att få nya referenser och arbetslivserfarenheter. Inom verksamheten tas också arbetsförmågebedömningar fram och utvärderas.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är indelat i tre delar:

Individen

Verksamheten ska stimulera och motivera människor i åldrarna 18-64 år att nå en meningsfull sysselsättning i form av arbete eller utbildning.

Samhällsnytta

Arbetsmarknadsenheten (AME) har som uppdrag att verka för ökad sysselsättning, utbildning och därmed minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland kommunens invånare.

Kommunnytta

Verksamheten ska medverka till att offentliga och privata arbetsgivare får sina behov av kompetent arbetskraft tillgodosedda.

Tillgänglig arbetskraft bidrar till en utveckling i samhället i stort.

Uppdragsgivare

Arbetsmarknadsenheten är organiserad under Herrljunga kommuns socialnämnd och arbetar på uppdrag av från nämnd, arbetsförmedling och försäkringskassa med arbetsmarknadspolitiska insatser.

Samverkan

Arbetsmarknadsenheten samverkar med andra aktörer för att stärka möjligheterna för personer i åldern 16-64 år att komma in på arbetsmarknaden. Viktiga samarbetspartners är Individ och familjeomsorg Vuxen (IFO Vuxen), vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fackliga organisationer, Fokus Herrljunga, kommunens förvaltningar med flera.

Arbetsmarkandsenhetens innehåll

AME erbjuder ett brett utbud av sysselsättning som aktiviteter, program och arbetsträning som passar olika människor. AME har också personer som är anställda med en arbetsmarknadsanställning, detta som ett led för egenförsörjning.

  • Olika program och aktiviteter enskilt och i grupp (PULS, Aktiv hälsa, Ny kraft)
  • Samtal
  • Stöd vid kontakt med Arbetsförmedlingen och andra aktörer
  • Jobbsök
  • Kartläggning av deltagare
  • Arbetsförmågebedömningar
  • Arbetsträning
  • Praktikplatser
  • Arbetsmarknadsanställningar
  • Kompetensförsörjning