Praktik och arbetsträning

Vi erbjuder arbetsträning och praktik som ett led i att nå egen sysselsättning.

Arbetsträning inom olika områden

Inom kommunens verksamhet finns flera olika arbetsuppgifter:

  • Reprisen är en secondhandbutik som säljer begagnade ting och där finns olika arbetsuppgifter att prova på.
  • Fixartjänst är en service till kommunens pensionärer samt personer med hemtjänstbeslut exempel på arbetsuppgifter kan vara klippning av gräs, putsning av fönster, byte av glödlampor och snöskottning.
  • Bilpoolen sköter kommunens bilar med tvättning, köra till service, däckbyte med mera.
  • Ett arbetslag från Arbetsmarknadsenheten bemannar kommunens två återvinningscentraler som finns i Herrljunga och Annelund. Arbetslaget sköter också kommunens skog i och utanför tätorten i uppdrag av Tekniskförvaltning.
  • Legoarbeten från lokala företagare som paketering och etikettering.

Aktiviteter

Inom Arbetsmarknadsenheten finns också olika aktiviteter och program för att utveckla och stärka individen i ett led i att nå egen sysselsättning, dessa är Aktiv Hälsa, Ny Kraft och PULS.

Aktiv hälsa

Kom-igång aktivitet för personer som varit utanför arbetsmarknaden en tid och önskar att förbättra, förändra eller bibehålla sin hälsa och livskvalitet. Vi erbjuder ett lokalt utbud av friskvård av skilda slag som omfattar motion och sociala aktiviteter upp till 10 timmar i veckan. Promenader, stavgång, cirkelträning, individuella samtal, simning och medvetennärvaro är exempel på aktiviteter att kombinera i en 12 veckors deltagandeperiod. Målet med Aktiv Hälsa är att öka den fysiska, psykiska och sociala hälsan för att på sikt komma närmare arbetsmarknaden/studier.

Ny kraft

Ny Kraft är en aktivitet med individuellt valbara aktiviteter upp till 20 timmar där fokus ligger på att stärka individen för att kunna närma sig arbete, praktik eller studier. Individuella samtal, gruppsamtal, föreläsningar, matlagning, kreativt skapande, arbetsträning och andra aktiviteter enskilt eller i grupp är basen i insatsen. Deltagande beräknas pågå i 12 veckor. Stor vikt läggs på att fokusera på framtiden och vägen dit för att nå sina individuellt uppsatta mål.

PULS

PULS ger ett individuellt anpassat stöd för personer med funktionshinder, prioriterad ålder 20 – 55 år, som bedöms ha framtida arbetsförmåga. Stödet följer deltagaren genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning.

PULS är ett treårigt projekt som finansieras med stöd från Europeiska socialfonden. Sjuhärads samordningsförbund är projektägare.

Olika vägar till Aktiv Hälsa, Ny Kraft och PULS

Du kan bli hänvisad till Aktiv Hälsa, Ny Kraft och PULS om du har kontakt med Försäkringskassan, Hälso- & sjukvården i Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen eller via Socialtjänsten. För att ansöka till Aktiv Hälsa, Ny Kraft och PULS tar du kontakt med någon av ovan nämnda aktörer som du redan har en etablerad kontakt med. Har du ingen etablerad kontakt är du välkommen att kontakta oss på Arbetsmarknadsenheten via växeln.