Praktik och arbetsträning

Vi erbjuder arbetsträning och praktik som ett led i att nå egen sysselsättning.

Arbetsträning inom olika områden

Inom kommunens verksamhet finns flera olika arbetsuppgifter:

  • Reprisen är en secondhandbutik som säljer begagnade ting och där finns olika arbetsuppgifter att prova på.
  • Fixartjänst är en service till kommunens pensionärer samt personer med hemtjänstbeslut exempel på arbetsuppgifter kan vara klippning av gräs, putsning av fönster, byte av glödlampor och snöskottning.
  • Bilpoolen sköter kommunens bilar med tvättning, köra till service, däckbyte med mera.
  • Ett arbetslag från Arbetsmarknadsenheten bemannar kommunens två återvinningscentraler som finns i Herrljunga och Annelund. Arbetslaget sköter också kommunens skog i och utanför tätorten i uppdrag av Tekniskförvaltning.
  • Legoarbeten från lokala företagare som paketering och etikettering.

Aktiviteter

Inom Arbetsmarknadsenheten finns också olika aktiviteter och program för att utveckla och stärka individen i ett led i att nå egen sysselsättning, dessa är Aktiv hälsa, Ny kraft och POINT.

Aktiv hälsa

Kom-igång aktivitet för personer som varit utanför arbetsmarknaden en tid och önskar att förbättra, förändra eller bibehålla sin hälsa och livskvalitet. Vi erbjuder ett lokalt utbud av friskvård av skilda slag som omfattar motion och sociala aktiviteter upp till 10 timmar i veckan. Promenader, stavgång, cirkelträning, individuella samtal, simning och medvetennärvaro är exempel på aktiviteter att kombinera i en 12 veckors deltagandeperiod. Målet med Aktiv Hälsa är att öka den fysiska, psykiska och sociala hälsan för att på sikt komma närmare arbetsmarknaden/studier.

Ny kraft

Ny Kraft är en aktivitet med individuellt valbara aktiviteter upp till 20 timmar där fokus ligger på att stärka individen för att kunna närma sig arbete, praktik eller studier. Individuella samtal, gruppsamtal, föreläsningar, matlagning, kreativt skapande, arbetsträning och andra aktiviteter enskilt eller i grupp är basen i insatsen. Deltagande beräknas pågå i 12 veckor. Stor vikt läggs på att fokusera på framtiden och vägen dit för att nå sina individuellt uppsatta mål.

POINT

Points syfte är att vägleda personer för att hitta sin plats på arbetsmarknaden, genom bland annat olika steg och metoder som ska göra att arbete eller studier lättare kan påbörjas och fullföljas. Första steget är Målskapande steget och är grunden, här erbjuds studie- och yrkesvägledning, friskvård samt en ACT-kurs. ACT handlar kort om att identifiera vad man tycker är viktigt i livet och att ta faktiska och konkreta steg i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet. Andra steget är Värdegrundssteget och handlar om att under en period få chans att prova på att vara på en arbetsplats, antingen på Arbetscenter eller hos en annan arbetsgivare. När det steget är klart kommer Bildningssteget där individen själv får välja om det är studielinjen eller arbetslinjen som den vill arbeta mot. Sista steget inom POINT är Färdighetssteget och är till för att erbjuda stöd till dem som är i fortsatt behov av det, detta stöd fasas sedan ut successivt.

Olika vägar till Aktiv Hälsa, Ny Kraft och POINT

Du kan bli hänvisad till Aktiv Hälsa, Ny Kraft och POINT om du har kontakt med Försäkringskassan, Hälso- & sjukvården i Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen eller via Socialtjänsten. För att ansöka till Aktiv Hälsa, Ny Kraft eller POINT tar du kontakt med någon av ovan nämnda aktörer som du redan har en etablerad kontakt med. Har du ingen etablerad kontakt är du välkommen att kontakta oss på Arbetcenter via växeln.