Anmälningsplikt offentliga lokaler

En offentlig lokal har många människor tillträde till, exempel är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar. Vissa av dessa anläggningar är anmälnignspliktiga enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet.

Anmälningsplikten innebär att verksamheten ska anmälas till miljöenheten. Anmälan ska göras i god tid, minst 6 veckor innan verksamheten startar. I verksamheten ingår både lokalen och den verksamhet man utför i lokalen.

Anmälningspliktiga verksamheter

  1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
  2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller
  3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Ej anmälningspliktig verksamhet

  1. hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad, idrottsanläggningar och campinganläggningar,
  2. hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta,
  3. lokaler för vård och annat omhändertagande, till exempel sjukhem, ålderdomshem, pedagogisk verksamhet.

Miljöenheten har tillsynsansvar även om verksamheten inte är anmälningspliktig kan välja att göra tillsyn för att kontrollera så att verksamheterna inte innebär en olägenhet eller risk. Den som ska starta en verksamhet där allmänheten har tillträde i, men ej är anmälningspliktig enligt ovan, rekommenderas att informera kommunen i förväg. Genom att du frivilligt informerar om din verksamhet får miljönenheten veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av ej anmälningspliktig verksamhet.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär förenklat att den som är ansvarig för en verksamhet måste kontrollera så att verksamheten inte orsakar skada på människa eller miljö. Det handlar om att tänka efter före så man vet hur risker och skador förebyggs. För alla verksamhetsutövare gäller att egenkontrollen efterlevs. Egenkontrollen regleras i 26 kap. 19 § Miljöbalken (1998:808) och i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE). Miljöbalken gäller för alla verksamheter medan FVE gäller anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter.