Avfall

I alla verksamheter och företag uppkommer avfall. Hushållsavfall från verksamheter ska lämnas till Herrljunga kommun och företag ska därför ha abonnemang om hämtning av hushållsavfall. För övrigt avfall, så kallat verksamhetsavfall, ansvarar du själv som företagare för att det lämnas till någon som har tillstånd för att hantera aktuell avfallstyp. Lagstiftningen kring avfall är omfattande och regleras i 15 kap. miljöbalken, Avfallsförordningen och tillhörande föreskrifter.

Avfall från företag, verksamheter och fastighetsägare är dels hushållsavfall och dels verksamhetsavfall. Till hushållsavfall räknas det som uppstår i bland annat fikarum, kök och toaletter. Ingen annan än kommunen eller kommunens entreprenörer får ta hand om det. Verksamhetsavfall kan dels var avfall som ska återvinnas, brännas, deponeras, avfall som det råder producentansvar för eller farligt avfall. Det är ditt ansvar att hantera det avfallet korrekt och kontrollera att transportör eller mottagare av ditt avfall har de tillstånd som krävs för att hantera den typ av avfall som du lämnar. Ska du transportera ditt avfall själv kan det krävas tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen.