Djurhållning och lantbruk

Miljöenheten har ansvaret för miljötillsynen på lantbruk och Länsstyrelsen har sedan år 2009 ansvaret för djurskyddstillsynen. På Länsstyrelsens djurskyddstelefon 010-224 50 50 kan du anmäla misstänkt vanvård av djur.

Lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet och behöver därför ibland anmäla sin verksamhet till kommunen eller ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen enligt miljöbalken. Det är antalet djurenheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som avgör om det krävs en anmälan eller tillståndsansökan. Om du har en stadigvarande djurhållning på fler än 100 djurenheter anmäler du din verksamhet till miljöenheten. Om du ha fler än 400 djurenheter anmäler du din verksamhet till Länsstyrelsen.

Planerar du att utöka djurhållningen?

Du bör alltid kontakta kommunens miljöenhet när du planerar förändringar i din djurhållning eftersom det är miljöenheten som kontrollerar att kraven på lagringskapacitet av gödsel är uppfyllda och att man har tillräcklig spridningsareal.

Informera miljöenheten om din verksamhet kommer att:

  • Utökas från att omfatta under 30 DE till mer än 30 DE.
  • Utökas från att omfatta under 100 DE till mer än 100 DE
  • Utökas från att omfatta under 200 DE till mer än 200 DE

Miljöskydd inom lantbruk

Lantbruk hanterar ofta produkter och processer som kan påverka miljön negativt. Lantbruk kan omfattas av många olika regler och bestämmelser som miljöenheten har tillsyn över.

Exempel på detta är regler och bestämmelser för gödselhantering, hantering av kemiska produkter som till exempel bekämpningsmedelöppnas i nytt fönster, cisterneröppnas i nytt fönster, köldmedieröppnas i nytt fönster och avfallöppnas i nytt fönster.

Gödselhantering

Hur man hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Därför finns det bestämmelser kring spridning och lagring av gödsel. Gödselhanteringen i och i nära anslutning till tätort omfattas av speciella krav för att undvika olägenheter i form av lukt och flugor.

Lagringsutrymmen för gödsel ska vara utformade så att avrinning och läckage inte sker till omgivningen. Vilken typ av lagringsutrymme som är lämplig beror på antalet djur och typ av gödselhanteringssystem.

Regler finns för när och hur gödsel får spridas. Särskilda bestämmelser finns för lagring och spridning av gödsel inom områden med detaljplan och inom nitratkänsligt område (Bråttensby, Eggvena, Fölene, Remmene och Mjäldrunga)

Djurhållning inom tätbebyggt område

För att få ha nötkreatur, häst, får, svin, fjäderfä och pälsdjur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden.