Djurhållning och lantbruk

Miljöenheten har ansvaret för miljötillsynen på lantbruk och Länsstyrelsen har ansvaret för djurskyddstillsynen. Lantbruk är nödvändig och påverkar miljön både positivt och negativt. Lantbruk räknas dock som miljöfarligt verksamhet enligt miljöbalken och du kan behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för att utöka eller börja med djurhållning på ett lantbruk. Näringsläckage från gödsel är en av de större riskerna och det finns därför omfattande regler om spridning och lagring av gödsel. Reglerna är olika inom och utanför nitratkänsligtområde. Vill du ha djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område behöver du ansöka om tillstånd.

Djurskydd

Sedan 2009 är det Länsstyrelsen som har djurskyddstillsyn på lantbruk. På Länsstyrelsens djurskyddstelefon, 010-224 50 50, kan du anmäla misstänkt vanvård av djur.

Djurhållning inom tätbebyggt område

För att få ha nötkreatur, häst, får, svin, fjäderfä och pälsdjur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Mer kan du läsa under fliken Djuröppnas i nytt fönster på Bo, Bygga och Miljö.

Nytt lantbruk eller utökning av djurhållning

Lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet och behöver därför ibland anmäla sin verksamhet till kommunen eller ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen enligt miljöbalken. Det är antalet djurenheterlänk till annan webbplats, som avgör om det krävs en anmälan eller tillståndsansökan. Om du har en stadigvarande djurhållning på fler än 100 djurenheter anmäler du din verksamhet till miljöenheten. Om du ha fler än 400 djurenheter ansöker du om tillstånd till Länsstyrelsen.

Du bör alltid kontakta kommunens miljöenhet när du planerar förändringar i din djurhållning eftersom det är miljöenheten som kontrollerar att kraven på lagringskapacitet av gödsel är uppfyllda och att man har tillräcklig spridningsareal.

 • Informera miljöenheten om din verksamhet kommer att:
 • Utökas från att omfatta under 30 DE till mer än 30 DE.
 • Utökas från att omfatta under 100 DE till mer än 100 DE
 • Utökas från att omfatta under 200 DE till mer än 200 DE

Varför är lantbruk miljöfarlig verksamhet?

För lantbruk är risken för näringsläckage till grundvatten och vattendrag samt läckage av växthusgaser från lagring och spridning av gödsel två miljörisker. Det finns därför omfattande bestämmelser och regler hur lagringsbehållare (gödselbrunnar) ska vara utformade, när och hur spridning av gödsel får ske. Utöver det kan spridning och hantering av växtskyddsmedelöppnas i nytt fönster, cisterneröppnas i nytt fönster, köldmedieröppnas i nytt fönster och hantering av avfallöppnas i nytt fönster vara områden som kan påverka omgivningen negativt.

Gödsellagring

Lagringsutrymmen för gödsel ska vara utformade så att avrinning och läckage inte sker till omgivningen. Vilken typ av lagringsutrymme som är lämplig beror på antalet djur och typ av gödselhanteringssystem. Lantbruksföretag i Herrljunga med måste i regel kunna lagra gödsel under en 6 eller 8 månader beroende på antal djur. Men även om du inte är ett lantbruksföretag eller omfattas av reglerna på grund av att du har så få djur så måste lagring av gödsel ske utan risk för läckage till omgivningen, exempelvis tät platta eller container.

Lantbruksföretag med nötdjur måste i Herrljunga ha lagringskapacitet som motsvarar 8 månader om du har fler än 100 djurenheter. Har du mellan 10-100 djurenheter och verksamheten är utanför nitratkänsligt område så behöver du ha lagringskapacitet för 6 månader. Har du 2-100 djurenheter i nitratkänsligt område behöver du ha lagringskapacitet för 6 månader. Har du andra djur så kan du gå in på Jordbruksverkets hemsida för att läsa om vilken lagringskapacitet du behöver. Det finns även ett verktyg på Jordbruksverkets hemsida där du kan räkna fram hur stor gödselbrunn eller platta du behöver för att det ska motsvara 6 eller 8 månaders lagringskapacitet.

För att inte ammoniak ska avgå från gödselbehållare ska flytgödsel- och urinbrunnar ha täckning.

Spridning i nitratkänsligt område

I Herrljunga är följande socknar i nitratkänsligt område: Bråttensby, Eggvena, Fölene, Remmene, Källunga och Mjäldrunga.

Har du ett jordbruksföretag med mer än 10 DE får du maximalt sprida 22 kg totalfosfor per ha och år, som medeltal under en femårsperiod. För kväve gäller max 170 kg/år om du har fler än 2 DE.

Gödsel får inte spridas på jordbruksmark närmre än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö. Gödselmedel får inte heller spridas på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 %.

1 mars - 31 juli är det tillåtet att sprida gödselmedel utom på snötäckt, frusen eller översvämmad mark. Jordbruksverket har uppmanat kommunerna att vara väldigt restriktiva med att ge dispenser för spridning på snötäckt, frusen eller översvämmad mark. Mer information om dispanser finns under ” Om du behöver söka dispens för att sprida gödsel på snötäckt mark”

1 augusti - 31 oktober är det tillåtet att sprida gödsel enbart i växande gröda eller före höstsådd. Vissa specialregler finns, till exempel ska vissa gödselslag nedbrukas inom 12 timmar. I övrigt gäller nedbrukning inom 24 timmar.

1 november - 28 (29) februari är det inte tillåtet att sprida gödselmedel

Spridning utanför nitratkänsligt område

Har du ett jordbruksföretag med mer än 10 DE gäller att maximalt får 22 kg totalfosfor får spridas per ha och år, som medeltal under en femårsperiod.

1 mars - 30 november får man sprida gödsel men ska undvika att sprida på snötäckt, frusen eller översvämmad mark.

1 december - 28 (29) februari måste gödselmedlet brukas ned inom 12 timmar.

Tänk på att även kontrollera om du fått något beslut från miljöenheten där miljöenheten har förelagt dig om att inte sprida på snötäckt mark. Även då behöver du nämligen ansöka om dispens även om du ligger utanför nitratkänsligt område.

Dispens för att sprida gödsel på snötäckt mark

Innan du ansöker om dispens måste du först undersöka om det finns lantbrukarare i närheten som har ledig lagringskapacitet. Hör med grannar, LRF och hushållningssällskapet.

Om det inte går att ordna med mer lagringskapacitet kan du ansöka om dispens, men jordbruksverkets inställning är att de lokala myndigheterna ska vara restriktiva med att medge undantag från reglerna.

Grund för att ge dispens är att lantbrukaren inte kunnat eller borde förutsett omständigheten som gör att dispens behövs. Lantbrukaren ska heller inte själv ha kunnat påverka omständigheterna. Exempel på sådana omständigheter är om gödselbrunnen gått sönder.

Du kan ansöka om dispens skriftligt eller på mail: miljo@admin.herrljunga.se. De uppgifter som miljöenheten vill ha in för att kunna handlägga en ansökan om dispens är följande:

 • Gårdens namn och fastighetsbeteckning, företagets organisationsnummer/ditt personnummer och kontaktuppgifter till dig.
 • Du måste redovisa vilka lantbrukare du har frågat om lån av lagringsutrymmen.
 • En karta och lämpliga skiften att sprida på (kontakta miljöenheten om du vill att vi skickar en karta till dig). Det ska vara liten risk för avrinning till vattendrag, dräneringsbrunnar och dricksvattenbrunnar.
 • Gödselmängd som önskas spridas och spridningsytans storlek.
 • Gröda på föreslagna fält.
 • Motivering till önskan om dispens.
 • Åtgärder som du planerar att vidta för att förebygga att samma situation uppstår igen.

Miljöenheten kommer i varje enskilt fall ta ställning till om det är möjligt att ge dispens för att sprida gödsel på snötäckt eller frusen mark. Du kommer då få ett beslut från miljöenheten där du kommer att föreläggas att följa vissa försiktighetsmått. För handläggning av en ansökan om dispens tar miljöenheten ut en avgift på 872 kr alternativt 1744 kr beroende på hur mycket tid som miljöenheten behöver lägga ned på ärendet.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta miljöenheten!