Miljötillsyn - så går det till

Tillsynen innebär att vi granskar er verksamhet och relevant dokumentation, som till exempel egenkontroll och rapporter enligt gällande lagstiftning. Om något inte ser bra ut talar vi om vad som bör åtgärdas.

Tillsynsbesök

För det mesta görs tillsynen genom besök – oanmält eller inbokat. Vid tillsynsbesöken vill vi ha en dialog med dig om hur ni arbetar med miljöfrågor. Vi talar också om ifall det är något som ni behöver göra eller ändra för att uppfylla lagstiftningen.

Efter tillsynen skriver vi en rapport som du får. I vissa fall skickar vi ett föreläggande. Ett föreläggande är ett beslut om åtgärder som stöds av lagen. Till föreläggandet kan det kopplas ett vite. Vite är ett belopp verksamheten måste betala om man inte följer föreläggandet.

Om vi misstänker att brott har begåtts är vi skyldiga att anmäla det till åklagare. För vissa överträdelser kan man få betala en miljösanktionsavgift. Denna avgift går till staten.

Vad kan ditt företag tänka på inför ett tillsynsbesök?

När vi kommer på besök ställer vi frågor om ditt företags rutiner. Du får också svara på frågor om hur ni arbetar och om vilken kompetens som finns på företaget. Ibland vill inspektören titta på säkerhetsdatablad, tillstånd, förpackningsmärkningar och liknande. Det är viktigt att personer som vet hur ditt företag fungerar finns på plats vid besöket och att inspektören får tillträde till alla lokaler. Inför ett tillsynsbesök är det bra om ditt företag har dokument lättåtkomliga.

Som företagare betalar du för vår tillsyn enligt en taxa som är beslutad av Kommunfullmäktige

Vem fattar besluten?

Det är sakkunniga tjänstemän som fattar besluten på delegation från Bygg- och miljönämnden. Det betyder att Miljöenheten fattar beslut i Bygg- och miljönämndens namn. Nämnden får sedan i efterhand ta del av beslutet.

Ärenden som är extra stora eller principiella fattar Bygg- och miljönämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten fattas med hjälp av information från Miljöenhetens tjänstemän.