Sanering av PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen förbjöds redan år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Vi får främst i oss PCB via vår föda. För att förhindra detta är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB.

Fakta om PCB i byggnader

Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister eller i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv (Acrydurgolv) samt i kondensatorer. PCB läcker ut från fogmassor i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön.

Vad ska du som fastighetsägare göra?

Inventera och sanera PCB i fastigheter

Hus som är byggda eller renoverade under perioden 1956-1973 kan innehålla PCB. Om du äger sådana hus måste du ta reda på om det finns PCB i fogar eller i golvmaterial. Inventeringen ska göras av en miljökonsult som har erfarenhet av den typen av byggnadsinventeringar. Visar det sig att huset innehåller höga halter av PCB måste du sanera det.

Ny kunskap och nya regler kan kräva att inventeringen görs om

Många fastighetsägare inventerade sina byggnader i början av 2000-talet. Tyvärr är det risk för att det finns PCB-fogar som inte upptäcktes i de inventeringar som gjordes tidigt. Under senare år har kunskapen om PCB ökat. I och med PCB-förordningen som kom 2007 finns det krav på att inventeringar även ska omfatta inomhusfogar och golvmassor.

Efter sanering finns oftast en del PCB kvar i materialet intill fogen. PCB kan då vandra tillbaka till den nya fogmassan och förorena den. Om halten i den nya massan har blivit högre än 50 mg/kg måste dessa fogar saneras igen, senast i samband med att huset renoveras eller rivs. Om du ska renovera, bygga om eller riva en fastighet som är byggd eller renoverad 1956-1973 kan du behöva göra en ny inventering.

Ska du köpa en fastighet som byggdes eller renoverades 1956-1973 behöver du ta reda på om byggnaden innehåller PCB. Kontakta miljöenheten - vi kan ha uppgifter om byggnaden är inventerad eller sanerad.

Resultatet av inventeringen ska du skicka till miljöenheten. Kontakta gärna oss om du har frågor om detta.

Anmäl sanering i förväg och skicka slutredovisning

Du som är fastighetsägare måste anmäla sanering av PCB till miljöenheten senast tre veckor innan saneringen påbörjas. Efter saneringen lämnar du in en slutredovisning.

När måste sanering av PCB genomföras?

Fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 mg/kg ska du sanera så skyndsamt som möjligt om du inte redan gjort det. Det skulle egentligen varit gjort redan:

  • den 30 juni 2014 för byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956-1969
  • den 30 juni 2016 för byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1970-1973
  • den 30 juni 2016 för industribyggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956-1973
  • den 30 juni 2016 för invändiga fog- och golvmassor med PCB
  • i samband med renovering, ombyggnation eller rivning om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har tagits bort efter 1998

Fog- eller golvmassor som har lägre halter av PCB (50-500mg/kg), ska du sanera senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning av byggnaden.

Har PCB spridits till marken från utomhusfogar?

Det är stor risk att marken i närheten av byggnaden är förorenad av PCB. Om det är byggnader inom ett bostadsområde, skola eller förskola och marken inte är asfalterad, behöver du ta prover på marken. Provtagningen ska utföras av en miljökonsult med erfarenhet av liknande provtagningar. Kontakta oss inför provtagningen. Om ni har tagit prov på marken och påträffat PCB-halter som överskrider 0,008 mg/kg ska ni meddela oss detta genast.

Vid andra typer av byggnader där det finns eller har funnits PCB i utomhusfogar behöver du undersöka marken i förväg om du ska göra markarbeten i anslutning till byggnaderna. Det är viktigt att jord som innehåller PCB hanteras på rätt sätt och inte flyttas omkring inom fastigheten eller används felaktigt på annan plats.