Dela

Miljötillsyn företag-industrier

Miljöfarlig verksamhet

Miljökontoret besöker regelbundet industrier och andra verksamheter som till exempel jordbruk och verkstäder. Dessa verksamheter kan inverka negativt på miljön genom utsläpp till mark eller vatten eller genom buller. Miljökontoret kontrollerar dessa verksamheter och ger råd om förbättringar eller ställer krav på åtgärder av eventuella brister.

Vissa verksamheter kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Vilka verksamheter detta gäller finns i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om du behöver söka tillstånd för din verksamhet gör du det hos länsstyrelsen, medan anmälan lämnas in till bygg- och miljönämnden. Om du har funderingar på om din verksamhet är anmälningspliktig eller tillståndpliktig kontakta miljökontoret.

Nya anmälningspliktiga verksamheter eller ändringar av befintliga verksamheter ska göra en skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden i god tid innan verksamheten startar.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är det avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag. Även om avfallet har ett ekonomiskt värde eller återanvänds klassas det fortfarande som ett avfall.

Avfallstransporter

Bestämmelser om avfallstransporter hittar man i Avfallsförordningen. Följande gäller för företag som sysslar med rivning och borttransport av rivningsavfall. Avfall och farligt avfall får transporteras endast av den som har särskilt tillstånd. Avfall för återanvändning får transporteras fritt. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. (AFO, 26 § och 27 §) Undantag finns för transporter av mindre mängder avfall och farligt avfall.

Avfallslämnaren är alltid skyldig att kontrollera att transportören är godkänd, d.v.s. har nödvändiga tillstånd eller har anmält transporten till länsstyrelsen. (AFO 39 §)

För varje transport av farligt avfall krävs att avsändaren ska upprätta ett transportdokument, som ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd. Transportdokumenten ska alltid undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. Transportören ska föra anteckningar över de olika avfallsslagen. (AFO 40 §, 41 §, 44 §)

Uppläggning av avfall

Vissa åtgärder får man inte vidta utan att i förväg ha anmält det till miljökontoret. Exempel på sådana åtgärder kan vara att fylla ut svackor i åkrar eller diken med avfallsjord eller fylla en husgrund med rivningsavfall eller att lägga upp rivningsavfall på en annan plats än den där rivningen bedrivs kan också vara anmälningspliktigt. Senast 6 veckor innan åtgärd ska anmälan finnas på miljökontoret.

Anmälningsplikten återfinns i 21 § i "förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd". Vilka åtgärder som är anmälningspliktiga återfinns i bilagan till förordningen.

Uppdaterad av Hans Malmquist, 2010-10-11, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt
1:e miljöinspektör
Claes Eliasson
0513-17122
claes.eliasson@admin.
herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats