Familjecentralen

Detta är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år. Familjecentralen vill skapa en mötesplats för familjer, där man kan knyta kontakter, få information, kunskap, råd och stöd.

En familjecentral är en mötesplats för kommunens barnfamiljer. På ett och samma ställe erbjuds en mängd tjänster av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Verksamheten utformas utifrån besökarnas behov.

På Familjecentralen bedrivs Öppen förskola fyra halvdagar i veckan. Hit är föräldrar och barn välkomna att leka och umgås.

Herrljunga Familjecentral är en samverkan mellan primärvården, bildningsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen. I ett arbetslag samverkar barnmorskor, bvc-sköterskor, förskollärare och socialarbetare, vilket ger en samlad yrkeskompetens.

Våra mål

Vi vill vara en attraktiv Familjecentral som möter familjens behov så att hälsotalet höjs. För att kunna nå vårt mål behöver vi:

 • Utnyttja befintliga resurser genom samverkan utifrån en helhetssyn på familjen.
 • Stärka och tillvarata familjens resurser.
 • Arbeta förebyggande.

Syftet med verksamheten är att:

 • Vara en mötesplats.
 • Stärka familjernas sociala nätverk.
 • Vara ett kunskaps- och informationscentrum.
 • Tillgodose familjens behov av råd och stöd.

Vår värdegrund och förhållningssätt

Vi vill möta familjer så att de känner sig välkomna och respekterade. Barnet, det födda såväl som det ofödda, ska sättas i främsta rummet. Vi vill på Familjecentralen synliggöra FN:s barnkonvention på följande sätt:

 • Bemöta alla barn likvärdigt oavsett språk, handikapp, religion, etniskt eller socialt ursprung.
 • Ge barnet möjlighet att komma till tals för att kunna påverka sin situation samt att bemöta barnet på ett sätt som är adekvat för dess ålder.
 • Stärka föräldrarna så att de kan ta ansvar och tillgodose barnets behov av kärlek, mat, sömn, vila,lek/sport, fritid och kultur.
 • Via fortbildning höja familje- och barnkompetensen samt förmågan att kommunicera med barnet och dess vårdnadshavare.
 • Vara en länk mellan familjerna och samhällets beslutsfattare.
 • Få kunskap och ha öppna ögon för att kunna förebygga och identifiera barn som utsätts för psykisk och fysisk misshandel i sina hem.