Misstanke om barn som far illa

Alla barn har, precis som vuxna, samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt att få växa upp i en miljö fri från våld. Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering.

Vad kan du göra?

I Herrljunga kommun kan du vända dig till socialförvaltningen om du misstänker att barn far illa. Du kan göra en så kallad orosanmälan.

Du kan göra anmälan anonymt. En anonym anmälan utreds som andra anmälningar. Du kan också ringa för att rådfråga.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du ringa omedelbart till polis eller till social beredskap. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som avser barns hemförhållanden görs när barnet kan vara i behov av stöd eller skydd.

Anmälningsskyldighet

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldighet att rapportera till socialförvaltningen om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.