Utredning och beslut

Handläggaren utreder om du har rätt att få bidrag genom att göra en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och en prövning av vad du själv har gjort för att klara din försörjning.

Så här går utredningen till

Vid ny ansökan är väntetiden cirka två veckor för att få en besökstid. Du ansöker sedan månadsvis. Handläggningstiden är två veckor efter att ansökan och underlag inkommit. I utredningen kontaktar handläggaren andra myndigheter eller organisationer för att kontrol­lera att du lämnat korrekta uppgifter. Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter i ansökan och inte medvetet undanhåller information.

Det är Du som ansöker om bidrag och ska visa att du har rätt att få bidrag. Det kan förekomma att handläggaren behöver göra hembesök hos dig.

Beslut om ekonomiskt bistånd

Efter en ansökan har du alltid rätt att få ett beslut. Om du får avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga beslutet. Vid avslag får du ett skriftligt beslut hemskickat till dig och information om hur du överklagar (besvärs­hänvisning). Ansökan kan avslås för att du inte lämnat in begärda uppgifter eller dokument. För att vara berättigad till bistånd är en förutsättning att du följer den gemensamma planeringen du och din handläggare gjort för att du ska kunna bli själv­försörjande. Gifta, registrerade partners och sam­manboende ansöker om bistånd gemensamt och om den ena personen inte är berättigad till bistånd påverkar det hela familjens rätt till bistånd.

Våra utbetalningar sker via ett utbetalningssystem som kallas för SUS (Swedbanks UtbetalningsSystem). För att pengarna ska komma in på ditt bankkonto måste det vara SUS-anslutet. Kontakta din bank för att få ditt konto SUS-anslutet. Om du inte har något bankkonto SUS-anslutet så sker istället utbetalningen med en utbetalningsavi till den adress där du är folkbokförd.

Vad händer om det blir fel?

Socialtjänsten arbetar målinriktat för att felak­tiga utbetalningar inte ska göras, exempelvis gör man kontroller i ärendehandläggningen. Om det finns misstanke om felaktig utbetalning görs en utredning. Om pengar betalas ut felak­tigt beslutar socialnämnden om att du ska återbe­tala pengarna. Om en person medvetet lämnat fel uppgifter och socialtjänsten misstänker brott är socialtjänsten skyldig att göra en polisanmä­lan. Det är viktigt att du omgående kontaktar din handläggare om du har fått fel belopp utbetalt. Om du har fått för mycket pengar är du skyldig att återbetala det felaktiga beloppet. För att upptäcka felaktigheter kan en granskning av dina ansökningar också göras i efterhand, även om du inte längre ansöker om bidrag.